Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Stará hora
Kód územia:SKUEV0259
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:2400,183 ha
Správcovia :Správa CHKO Štiavnické vrchy
     (na ploche 2400,18 ha)
Katastrálne územia :Beluj, Devičie, Hontianske Nemce, Klastava, Kráľovce, Krnišov, Ladzany, Sebechleby, Sitnianska Lehôtka
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
6410 Bezkolencové lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Dioszeghyana schmidtii
Eriogaster catax
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lycaena dispar
Myotis myotisNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR