Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Vanišovec
Kód územia:SKUEV0226
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:196,839 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 196,84 ha)
Katastrálne územia :Šaštín
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3/2012 zo 4. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vanišovec

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Myotis myotisNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR