Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Stolica
Kód územia:SKUEV0203
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:2811,987 ha
Správcovia :Správa NP Muránska planina
     (na ploche 2811,99 ha)
Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 0 ha)
Katastrálne územia :Čierna Lehota, Chyžné, Mokrá Lúka, Muránska Zdychava, Rejdová, Revúčka, Telgárt
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9110 Kyslomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9410 Horské smrekové lesy
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Buxbaumia viridis
Canis lupus
Lynx lynx
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR