Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rašeliniská Bielej Oravy
Kód územia:SKUEV0191
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:39,168 ha
Správcovia :Správa CHKO Horná Orava
     (na ploche 39,17 ha)
Katastrálne územia :Beňadovo, Breza, Klin, Mútne, Slanica
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Drepanocladus vernicosus
Triturus montandoni
Vertigo geyeriNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR