Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6250
Názov biotopu :Panónske travinnobylinné porasty na spraši
Priaznivý stav :35.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :53.5 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria zväčša druhotné, suché až polosuché, druhovo bohaté travinno-bylinné spoločenstvá na sprašiach s hlbokými pôdami. Trsovité druhy tráv a zapojený vegetačný kryt vytvárajú vzhľad biotopu, ktorý pripomína lúčne spoločenstvá. Niekedy sa v ňom vyskytujú vzácnejšie druhy poľných burín, ako napríklad prerastlík okrúhlolistý. Biotop sa nachádza na okrajoch starých medzí a hlboko zarezaných ciest na sprašových svahoch a sprašových príkrovoch. Vyskytuje sa vzácne v pahorkatinách, čiastočne na Podunajskej rovine.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0052 Seleštianska stráň
SKUEV0068 Jurský Chlm
SKUEV0091 Ploská hora
SKUEV0157 Starý vrch
SKUEV0158 Modrý vrch
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0292 Drieňová hora
SKUEV0823 Sovie vinohrady
SKUEV2184 Burdov

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR