Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čenkov
Kód územia:SKUEV2067
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:176,343 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 176,34 ha)
Katastrálne územia :Kravany nad Dunajom, Mužla
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch
91N0 Panónske topoľové lesy s borievkou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Cerambyx cerdo
Colchicum arenarium
Iris humilis ssp. arenaria
Lucanus cervusNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR