Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Stredný tok Popradu
Kód územia:SKUEV0951
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:265,299 ha
Správcovia :Správa PIENAP
     (na ploche 265,3 ha)
Katastrálne územia :Hajtovka, Hniezdne, Chmeľnica, Kežmarok, Krížová Ves, Ľubotín, Malý Lipník, Malý Sulín, Nižné Ružbachy, Orlov, Plaveč, Plavnica, Podolínec, Spišská Belá, Stará Ľubovňa, Strážky, Údol
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbus meridionalis
Lampetra planeri
Lutra lutraNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR