MEDZINÁRODNE VÝZNAMNÉ MOKRADE 
Sem sú zaradené mokrade spĺňajúce kritériá Ramsarskej konvencie pre zapísanie do Zoznamu mokradí medzinárodného významu, mokrade s výskytom rastlín a živočíchov indikujúcich medzinárodný význam lokality (druhy chránené alebo ohrozené z hľadiska globálneho alebo európskeho), prípadne mokrade obsahujúce typy ohrozených prírodných biotopov Európy.

Parížské močiare
Šúr
Senné-rybníky
Dunajské luhy
Číčovské mŕtve rameno
Niva Moravy
Latorica
Alúvium Rudavy
Mokrade Turca
Poiplie
Mokrade Oravskej kotliny
Oravská priehrada
Rudné 1
Rudné 2

Sosnina
Rieka Orava a jej prítoky
Domica
Alúvium Tisy
Hrhovské rybníky
Chymské rybníky
Zemplínska priehrada CHA
Sivá brada

 


homepage        medzinárodne významné mokrade        prehľad mokradí SR        konkakty        formulár