MOKRADE – DOMOVSKÁ STRÁNKA 

ČO SÚ MOKRADE?

V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Znamenáto, že medzi mokrade patria včetky územia prírodného aj umelého pôvodu, kde je vodná hladina na povrchu, alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch pokrýva plytká voda, ako aj potoky, rieky a vodné nádrže.


VÝZNAM MOKRADÍ

Významnosť mokradí je úzko spojená s ich funkciami v ekosystéme, ktoré sa stávajú nepostradateľné aj pre človeka. Mokrade majú význam:
· Pre zachovanie rozmanitosti živých organizmov, ktoré je podmienené pestrosťou stanovíšť vznikajúcich v závislosti od hladiny podzemnej vody.
· Ako prirodzené čističky vôd sa podielajú na odstraňovaní chemických a organických odpadov, živín ako aj sedimentov, zadržiavajú vodu v krajine.
· Ako kontrolný mechanizmus povodní a ochrany pred eróziou, sú zdrojom pitnej
a užitkovej vody.
· Socioekonomický - pri produkcii dreva, pasení, chove rýb a v neposlednom rade ako základ rekreačných a turistických aktivít človeka.


OCHRANA MOKRADÍ

Civilizačné trendy posledného storočia vo svete no najmä v Európe viedli k premene a často k likvidácii existujúcich mokradí. Dôvodom týchto aktivít bola transformácia mokradí na produkčnú, alebo inak "rozumne" využitú pôdu alebo likvidácia mokradí ako liahnišť človeku "škodlivých organizmov". 

Situacia sa stala kritickou, čoho dôsledkom bola nutnosť pristúpiť k medzinárodnej spolupráci pri ochrane a rozumnom využívaní mokradí. Rámec týmto snahám poskytol Dohovor o mokradiach podpísaný zmluvnými stranami v roku 1971 v Iranskom meste Ramsar (preto aj Ramsarský dohovor). Členské krajiny sa zaviazali chrániť mokrade na svojom území vypracovať a realizovať opatrenia vo vzťahu k existujúcim mokradiam. Osobitným záväzkom je prihlásenie vybratých mokradí na zápis do svetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu.

Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru v rámci bývalej ČSFR v roku 1990, čim na seba zobrala príslušné záväzky. Podmienky plnenia záväzukov vyplývajúcich z dohovoru riadi a koordinuje Ramsarský výbor SR.Vypracovanie návrhov na ochranu mokradí a ich následná realizácia je nemyslitelná bez poznania ich polohy, umiestnenia, prírodných hodnôt, t.z. odbornej inventarizácie.

Na túto úlohu sa podujal Slovenský zväz ochrany prírody a krajiny, ktorý ju realizoval v rámci desaťročia ochrany mokradí. Inventarizáciu koordinovalo Centrom mapovania mokradí v Prievidzi.Výsledky práce desiatok mapovateľov za uplynulých 10 rokov boli zhrnuté do publikácie MOKRADE SLOVENSKA. V databáze Centra mapovania mokradí je v súčasnosti evidovaných:
- 22 medzinárodne významných lokalít (z toho 11 ako zapísané ramsarské lokality),
- 72 národne významných mokradí,
- 467 regionálne významných mokradí a 1050 lokálne významných mokradí.
 


homepage        medzinárodne významné mokrade        prehľad mokradí SR        konkakty        formulár