KONTAKTY 

Slovenský ramsarský výbor

Centrum mapovania mokradí

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky


meno, priezvisko,

tituly
zamestnanie špecializácia postavenie adresa telefón fax e-mail
RNDr. Peter Straka predseda SRV

gen. riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny,

zástupca v Stálom výbore konvencie

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ.Štúra 1

812 35 Bratislava 1

07/

59562160

07/

59562533
straka.peter
@flora.lifeenv.gov.sk
RNDr. Jana Zacharová
podpredseda SRV
ekológ, referent pre medzinárodnú  spoluprácu na odb. ochrany prírody a krajiny

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ.Štúra 1

812 35 Bratislava 1

07/

59562211

07/

59562031
zacharova.jana
@flora.lifeenv.gov.sk
RNDr. Ján Kadlečík
tajomník SRV

zoológ,

špecialista pre medzinárodné dohovory v OP,

národ. delegát vo Wetlands Intern.

 

Štátna ochrana prírody SR, COPK

Čachovský rad 7

038 61 Vrútky

 

0842/

4283337

4284503

0842/

4283337
kadlecik
@sazp.sk
RNDr. Mirko Bohuš

vedec. pracovník

zoológ,

ekosozologicky aplikovaná ornitológia

Katedra ekosozológie a fyziotaktiky

PríF UK

Mlynská dol. B2

842 15 Bratislava 4

07/

60296411

07/

725402
bohus
@fns.uniba.sk
Doc. RNDr. Viera Feráková, CSc.

vysoko-
školský učiteľ-biológ-
botanik,

zástupca MŠ SR

Katedra botaniky

PríF UK

Révová 39

811 02 Bratislava 1

07/

54412127

07/

54415603
jedlicka
@fns.uniba.sk
RNDr. Ľuboš Halada

vedec. pracovník

botanik

Ústav krajinnej ekológie SAV

Akademická 2

P.O.Box 23B

949 01 Nitra

087/

7335601

087/

7335608
nrukhala
@savba.savba.sk
RNDr. Viliam Klescht

biológ,

riaditeľ S-CHKO

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty, 

Pažitná 84,

917 01 Trnava

0805/

5536616

0805/

5536615
vklescht
@tt.psg.sk
RNDr. Helga Kothajová

botanik,

Slovenská riečna sieť

Kolískova 12

841 05 Bratislava

07/

65311548

07/

65311548
helga4
@netax.sk
RNDr. Mikuláš J. Lisický, Csc.

vedec.pracovník

ekosozológ,

kontaktná osoba SR v STRP

Ústav zoológie SAV

Dúbravská cesta 9

842 06 Bratislava 4

07/

54789760

54782221

07/

54789757

lisicky@savba.sk
uzaelsck@savba.sk

RNDr. Jarmila Makovinská, CSc.

hydrobiológ,

vedúca odboru hydroanalytic. Laboratórií

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Nábr.gen
.L.Svobodu 5

812 49 Bratislava 1

07/

5934 3452

5934 3458

07/

54418047
makovin@netax.sk
watequal@vuvh.sk
Ing. Ján Mikulášovič

referent,

Zástupca MP SR

Ministerstvo pôdohospo-
dárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava 1

07/

59266111

07/

59266303
 
RNDr. Helena Oťaheľová, CSc

botanik,hydro-
botanik

samostatný vedecký pracovník

 

Botanický ústav SAV

odd. geobotaniky

Sienkiewiczova 1

842 23 Bratislava 4

07/

52968508

52926271

 kl. 283

07/

54771948
mival
@bou.savba.sk
RNDr. Rastislav Rybanič Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku

NPOA,

Palárikova  31,

811 04 Bratislava

07/

52495821

07/

52495823
vslobod
@sazp.sk

RNDr. Vladimír

Slobodník, CSc.

odbor. pracovník

zoológ, ornitológ

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

Štátna ochrana prírody SR,  S CHKO Ponitrie

Dlhá 3

971 80 Prievidza

0862/

5425092

0862/

5425093
vslobod
@sazp.sk
Prof. Ing. Ján Szolgay, CSc.

vysokoškolský

učiteľ
Katedra vodného hospod. krajiny

07/

529274617

07/

52923575
szolgay
@cvt.stuba.sk
RNDr. Ján Šeffer, CSc.

botanik,

prezident DAPHNE,

národ. delegát vo Wetlands Intern.

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

Hanulova 5/d

840 01 Bratislava 4

07/

65412133

65412162

07/

65412133
daphne
@changenet.sk
RNDr. Jaromír Šíbl

vysokoškolský učiteľ-eko-
sozológ,

BROZ

J. Stanislava 15

841 05 Bratislava 4

07/

65316304
  sibl
@fns.uniba.sk
Ing. Ján Topercer, CSc. odborný pracovník

Botanická záhrada UK

č. 315

038 15 Blatnica

0841/

4948213

0841/

4948213
bzuk
@bb.telecom.sk

RNDr. Kamil

Vilinovič

geograf,

projektový manažér

REC

Regionálne environment. centrum

Vysoká 18

811 06 Bratislava 1

07/

52964208

07/

52964208
rec
@changenet.sk
RNDr.Vladimír
Slobodník, CSc.
Centrum Mapovania Mokradí
ÚV SZOPK
Nábr. Sv. Metóda 17
971 01 Pridvidza
0862/
542 6505
0862/
542 6505
 
Ing. Július Burkovský Śtátna ochrana prírody SR Banská Bystrica Lazovná 10, P.O.Box 5, 974 01 Banská Bystrica 088/
415 50 27
088/
41538 65
burkov
@sazp.sk
Ing. Terézia Záhradná Regionálna správa ochrany prírody a krajiny Bratislava

Hanulova 5/d,

 844 40 Bratislava
07/
64283982
07/
64283982
zahradna
@sazp.sk
Mgr. Marián Buday Regionálna správa ochrany prírody a krajiny - Prešov

Hlavná 93,

 080 01 Prešov
091/ 7732713 091/
7724179
buday@sazp.sk
RNDr. Katarína Gaálová Správa CHKO Cerová vrchovina Svätoplukova 40, 979 01 Rimavská Sobota 0866/
5623032
0866/
5623032
gaalova@sazp.sk
Ing.Dušan Slávik Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen 0855/
5333657
0855/
53348 34
slavik@sazp.sk
Ing. Dušan Valachovič Správa CHKO Záhorie

Vajanského 17,

901 01 Malacky
0703/
7722735
0703/
7722735
dvalach@sazp.sk
Ing. Ladislav Rovňák Správa CHKO Vihorlat

F. Kráľa 1,

071 01 Michalovce
0946/
6423275
0946/
6423275
rovnak@sazp.sk
RNDr. Vladimír Stano Správa CHKO Latorica

Tajovského 10,

040 01 Košice
095/
6255560
095/
6255560
stano@sazp.sk
RNDr. Michal Ambros Správa CHKO Ponitrie

Samova 3,

949 01 Nitra

087/
6515420

0905/
948 843
087/
6515209
ambros
@sazp.sk
Ing. Juraj Platko Správa CHKO Východné Karpaty

Lipová 19,

066 01 Humenné
0933/
7753632
0933/
7753632
platko@sazp.sk
RNDr. Viliam Klescht Správa CHKO Malé Karpaty

Pažitná 84,

 917 02 Trnava
0805/
5536615
0805/
5536615
klescht
@sazp.sk
Mgr. Katarína Devánová Správa CHKO Biele Karpaty

Trenčianska 31,

914 41 Nemšová
0831/
598 387
0831/
598 387
devanova
@sazp.sk
RNDr.František Beleš Správa CHKO Kysuce

U Tomali 1511,

022 01 Čadca
0824/
4321534
0824/
4321534
beles@sazp.sk
Ing.Ján Bohuš Správa CHKO Veľká Fatra Čachovský rad 7, 038 61 Vrútky 0842/
4284503
0842/
4284589
jbohus@sazp.sk
Ing. Róbert Trnka Správa CHKO Horná Orava Bernolákova 408, 029 01 Námestovo 0846/
5522466
0846/
5522466
trnka@sazp.sk
Ing. Alojz Kaššák Správa CHKO Strážovské vrchy

Orlové 189,

017 01 Považská Bystrica
0822/
4322 802
0822/
4322 802
kassak@sazp.sk
Ing. Anton Maruška Správa CHKO Štiavnické vrchy Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica 0859/
6911931
0859/
6911935
maruska@sazp.sk
Ing. Mikuláš Rozložník Správa CHKO Slovenský kras 049 51 Brzotín 0942/
7326815
0942/
7346769
mrozloz@sazp.sk
Ing. Tomáš Vančura Správa Tatranského národného parku

P.O.Box 21,

059 41 Tatranská Štrba č. 75
0903/
907 123
  vancura@sazp.sk tanap@sazp.sk
Ing. Štefan Danko Správa Pieninského národného parku 059 06 Červený Kláštor

0964/
482 2395

0903/
634 346

 

0964/
482 2633
pienap
@ke.telecom.sk
RNDr. Luboš Čillag Správa Národného parku Nízke Tatry

Internátna 2,

974 01 Banská Bystrica
088/
4130888-9
088/
4130820
cillag@sazp.sk  napant@sazp.sk
Ing. Dušan Bevilaqua Správa Národného parku Slovenský raj

Letecká 3,

052 01 Spišská Nová Ves

0965/
4422010

0905/
350965

 

0965/
4422026
slovraj@spisnet.sk
Ing. Ján Korňan Správa Národného parku Malá Fatra Nám. Sv. Floriána 1002, 013 03 Varín

089/
5692311

0903/
503 012

 

089/
5692101
jkornan@sazp.sk snpmf@sazp.sk
Ing. Miroslav Buraľ Správa Národného parku Poloniny Partizánska 1057, 069 01 Snina 0932/
7685615
0932/
7685615
poloniny@
ke.telecom.sk
RNDr. Marcel Uhrin Správa Národného parku Muránska planina ul. Janka Kráľa 12, 050 01 Revúca

0941/
4422061

0905/
693746
0941/
4426119
uhrin@sazp.sk  snpmp@sazp.sk

 

 


homepage        medzinárodne významné mokrade        prehľad mokradí SR        konkakty        formulár