Program konferencie

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Dátum konania: 24.11.2021

Miesto konania: on line prostredníctvom WEBEX – link bude zaslaný zaregistrovaným účastníkom. Vedecká konferencia ŠOP SR je zameraná na propagáciu vedecko-výskumných aktivít v oblasti ochrany prírody. Cieľom konferencie je prezentácia vedecko-výskumných aktivít ŠOP SR a ďalších inštitúcií (ústavy SAV, univerzity, výskumné centrá a pod.) so zameraním na chránené územia, chránené druhy a biotopy, ako aj prezentácia pracovísk ŠOP SR a propagácia vzájomnej spolupráce.

Program konferencie: pozri [.pdf]

08:45 – 09:00 Prezentácia účastníkov

09:00 – 09:15 Otvorenie, príhovor generálneho riaditeľa ŠOP SR

09:15 – 10:00 Bez monitoringu a komunikácie to nejde: Ochrana prírody (na Slovensku) a súčasné výzvy, alebo spomienky na budúcnosť

P. Urban

10:00 – 11:20 anorganická sekcia, garant A. Lačný

10:00 – 10:20 Príspevok o praktickom mapovaní krasových závrtov v teréne

A. Lačný, L. Dušeková, M. Galová

10:20 – 10:40 Aktuálne výsledky z výskumu závrtov v Dobrovodskom krase <

L. Dušeková, A. Lačný

10:40 – 11:00 Modrá jaskyňa v Malužinej – čo je zdrojom medi spôsobujúcej unikátne sfarbenie jej kvapľov?

J. Littva, Ľ. Gaál, P. Bella

11:00 – 11:20 Monitoring návštevnosti a dotazníkový prieskum názorov návštevníkov Národného parku Malá Fatra

G. Kalašová

11:20 – 12:40 botanická sekcia, garant R. Šuvada

11:20 – 11:40 Rozšírenie sklenobyle bezlistej (Epipogium aphyllum) v Belianskych Tatrách

B. Sedláková, Z. Václavová, K. Žlkovanová

11:40 – 12:00 Tradičné poľnohospodárske postupy podporujúce rastlinnú diverzitu

M. Janišová

12:00 – 12:20 Teplomilné dubiny na Slovensku, výsledok syntaxonomickej revízie

K. Hegedűšová, H. Žarnovičan, R. Kanka, R. Šuvada, J. Roleček

12:20 – 12:40 NaturaSat – program na identifikáciu a monitoring biotopov Natura 2000 pomocou diaľkového prieskumu Zeme

M. Šibíková, K. Mikula, M. Ambroz, L. Čahojová, I. Jarolímek, M. Kollár, A. A. Ožvat, R. Šuvada, J. Šibík

12:40 – 13:40 Prestávka

13:40 – 14:40 lesnícka sekcia, garant S. Celer

13:40 – 14:00 Prirodzené a aktuálne drevinové zloženie lesov na Slovensku a ochrana prírody

K. Ujházy, Ľ. Vaško

14:00 – 14:20 Bilancia uhlíka v disturbanciami postihnutých smrekových ekosystémoch Vysokých Tatier

P. Fleischer st., P. Fleischer ml., J. Tomes

14:20 – 14:40 Projekt LIFE IP NATURA 2000 SVK – Aktívna spolupráca pri zlepšovaní biotopu hlucháňa hôrneho lesníckymi opatreniami

J. Bučko

14:40 – 16:40 zoologická sekcia, garant A. Lešová

14:40 – 15:00 Telemetrické sledovanie hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) vo Veľkej Fatre a Kremnických vrchoch

M. Apfelová, R. Reťkovský

15:00 – 15:20 Rozšírenie a ekológia endemickej kobylky (Isophya beybienkoi) : prvé poznatky pre zabezpečenie ochrany kriticky ohrozeného druhu

S. Nuhlíčková, J. Svetlík, A. Krištín, B. Jarčuška, Ľ. Černecká, P. Kaňuch, M. Šibíková, J. Šibík, I. Jarolímek, M. Valachovič, R. Šuvada

15:20 – 15:40 Ochrana a manažment populácie rysa ostrovida (Lynx lynx) na Slovensku a v Európe

J. Kubala, P. Smolko, P. Klinga, R. Kropil, B. Tám, T. Iľko, B. Machciník, N. Guimaraes, J. Brndiar, M. Krejči, P. Kováč, E. Gregorová

15:40 – 16:00 Prečo potrebujeme výskum v ochrane prírody? Príklad potravnej ekológie medveďa hnedého a výber biotopu

M. Skuban, S. Finďo

16:00 – 16:20 Raniak obrovský: nový indikačný druh pre ochranu karpatských lesov

P. Kaňuch, D. Lőbbová, C. Boivin, R. Ružinská, A. Kaňuchová

16:20 – 16:40 Perspektívy populácií korytnačky močiarnej na Slovensku: čo hovoria vedecké poznatky?

E. Horváth, S. Danko, P. Kaňuch, P. Havaš, M. Uhrin

16:40 – 17:15 Diskusia

17:15 Ukončenie konferencie

Dĺžka príspevku je 15 minút s následnou 5 min. diskusiou ku konkrétnemu príspevku.