Vedecká konferencia

zameraná na propagáciu vedecko-výskumných aktivít

Vedecká konferencia ŠOP SR

Vedecká konferencia ŠOP SR je zameraná na propagáciu vedecko-výskumných aktivít v oblasti ochrany prírody. Cieľom konferencie je prezentácia vedecko-výskumných aktivít ŠOP SR a ďalších inštitúcií (ústavy SAV, univerzity, výskumné centrá a pod.) so zameraním na chránené územia, chránené druhy a biotopy; ako aj prezentácia pracovísk ŠOP SR a propagácia vzájomnej spolupráce.

Dátum konania: 24. november 2021
Miesto konania: online
Vložné: zdarma

Uzávierka prihlášok so záujmom o prezentáciu príspevku je do 8. októbra 2021.
Uzávierka prihlášok na pasívnu účasť (bez prezentácie) je 31. októbra 2021.
Prihlášky sú akceptované výhradne online, cez prihlasovací formulár v časti Registrácia.

Organizátor: Štátna ochrana prírody SR

Záujemcovia o prezentáciu príspevku zašlú spolu s vyplneným registračným formulárom aj abstrakt navrhovaného príspevku. Vedecký výbor si vyhradzuje právo neprijať a nezaradiť do programu všetky prihlásené príspevky, vzhľadom na obmedzenú časovú kapacitu. Dĺžka jedného príspevku bude 15 min. + 5 min. diskusia.
Autorom vybraných príspevkov budú zaslané inštrukcie pre spracovanie rozšírených abstraktov, ktoré budú publikované v zborníku z konferencie. Zborník bude vydaný v elektronickej forme ako supplement vedeckého časopisu Ochrana prírody. V prípade záujmu, autori majú možnosť publikovať v uvedenom časopise aj celý príspevok.

Organizačný výbor:
RNDr. Dušan Karaska, predseda
Mgr. Michal Adamec, PhD.,
doc. RNDr. Jana Dadová, PhD.
RNDr. Katarína Králiková
Mgr. Ján Snopko
Ing. Andrej Švec
Ing. Viktória Ihringová
Ing. Andrea Lešová, PhD.

Vedecký výbor:
Mgr. Michal Adamec, PhD., predseda
doc. RNDr. Jana Dadová, PhD.
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
Mgr. Dagmar Haviarová, PhD.
prof. Ing. Karol Ujházy, PhD.
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.
Ing. Andrea Lešová, PhD., garant sekcie zoológia
Ing. Slavomír Celer, PhD., garant sekcie lesníctvo
RNDr. Róbert Šuvada, PhD., garant sekcie botanika
RNDr. Alexander Lačný, PhD., garant sekcie anorganika