Prezentácie z Vedeckej konferencie ŠOP SR, na ktorých zverejnenie dali autori súhlas:


Peter Urban: Bez monitoringu a komunikácie to nejde: Ochrana prírody (na Slovensku) a súčasné výzvy, alebo spomienky na budúcnosť [pdf]
Lačný A., Dušeková L. & Galová M.: Príspevok o praktickom mapovaní krasových závrtov v teréne [pdf]
Dušeková L. & Lačný A.: Aktuálne výsledky z výskumu závrtov v Dobrovodskom krase [pdf]
Littva J., Gaál Ľ. & Bella P.: Modrá jaskyňa v Malužinej – čo je zdrojom medi spôsobujúcej unikátne sfarbenie jej kvapľov? [pdf]
Sedláková B., Václavová Z. & Žlkovanová K.: Rozšírenie sklenobyle bezlistej (Epipogium aphyllum) v Belianskych Tatrách [pdf]
Hegedűšová K., Žarnovičan H., Kanka R., Šuvada R. & Roleček J.: Teplomilné dubiny na Slovensku, výsledok syntaxonomickej revízie [pdf]
Šibíková M., Mikula K., Ambroz M., Čahojová L., Jarolímek I., Kollár M., Ožvat A. A., Šuvada R. & Šibík J.: NaturaSat – program na identifikáciu a monitoring biotopov Natura 2000 pomocou diaľkového prieskumu Zeme [pdf]
Ujházy K. & Vaško Ľ.: Prirodzené a aktuálne drevinové zloženie lesov na Slovensku a ochrana prírody [pdf]
Fleischer P. st., Fleischer P. ml. & Tomes J.: Bilancia uhlíka v disturbanciami postihnutých smrekových ekosystémoch Vysokých Tatier [pdf]
Bučko J.: Projekt LIFE IP NATURA 2000 SVK - Aktívna spolupráca pri zlepšovaní biotopu hlucháňa hôrneho lesníckymi opatreniami [pdf]
Apfelová M. & Reťkovský R.: Telemetrické sledovanie hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) vo Veľkej Fatre a Kremnických vrchoch [pdf]
Nuhlíčková S., Svetlík J., Krištín A., Jarčuška B., Černecká Ľ., Kaňuch P., Šibíková M., Šibík J., Jarolímek I., Valachovič M. & Šuvada R.: Rozšírenie a ekológia endemickej kobylky Isophya beybienkoi: prvé poznatky pre zabezpečenie ochrany kriticky ohrozeného druhu [pdf]
Kubala J., Smolko P., Klinga P., Kropil R., Tám B., Iľko T., Machciník B., Guimaraes N., Brndiar J., Krejči M., Kováč P. & Gregorová E.: Ochrana a manažment populácie rysa ostrovida (Lynx lynx) na Slovensku a v Európe [pdf]
Skuban M. & Finďo S.: Prečo potrebujeme výskum v ochrane prírody? Príklad potravnej ekológie medveďa hnedého a výber biotopu [pdf]
Kaňuch P., Lőbbová D., Boivin C., Ružinská R. & Kaňuchová A.: Raniak obrovský: nový indikačný druh pre ochranu karpatských lesov [pdf]
Horváth E., Danko S., Kaňuch P., Havaš P. & Uhrin M.: Perspektívy populácií korytnačky močiarnej na Slovensku: čo hovoria vedecké poznatky? [pdf]