Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Publication and documents
 
 
Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov [pdf]
Správa o stave vtákov za obodbie rokov 2008 - 2012 [pdf]
Reporting podľa článku 17 smernice o biotopoch za obodbie rokov 2007 - 2012 [pdf]
Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu
Natura 2000 na Slovensku - Metodika identifikácie území
Európska únia a ochrana prírody
Biotopy Slovenska zaradené do Smernice o biotopoch
NATURA 2000 - Ochrana prírody v treŸom ticícročí
NATURA 2000 - otázky a odpovede
Vytváranie sústavy chránených území európskeho významu
Katalóg biotopov Slovenska
Európsky významné biotopy na Slovensku
Komunikácia v ochrane prírody
Agro-environmentálne programy pre Slovensko (Občianske zdruľenie ivá planéta)
Informačné broľúry NATURA 2000
Skladačka NATURA 2000
Záchrana blatniaka tmavého na Slovensku
Plagáty Biotopy na Slovensku
Plagáty Druhy európskeho významu
Skladačka Európsky významné druhy ľivočíchov a rastlín na Slovensku
Broľúry o biotopoch európskeho významu na Slovensku
Kalendár Biotopy Slovenska 2009
Štúdia stepping stones pre ryby
 
Príručky a dokumenty európskej únie

- originály sú na stránke Európskej únie
- http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm
- http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/biodiversity_en.htm
- terminológia v prekladoch nie je jednotná, nakožko väč‘ina prekladov bola zadaných pred oficiálnym prijatím NATURA 2000

Pracovný názov Presný názov, link Publikované v slovenčine Dokument na stiahnutie
Ciele ochrany
Oznámenie EK k určeniu ciežov ochrany pre územia Natura 2000 ; anglicky na:
áno ( 47 kB )
Článok 6
Managing Natura 2000 sites - the provisions of article 6 of Habitats Directive 92/43/EEC (2000)/StarostlivosŸ o územia NATURA - ustanovenia článku 6 smernice 92/42/EHS o biotopoch; anglicky na:
áno ( 859 kB )
Článok 6.3 a 6.4
Guidance document on the Assessment of Plans and Projects significantly affecting Natura 2000 sites (November 2001)/ Hodnotenie plánov a projektov významne ovplyvňujúcich lokality sústavy NATURA 2000 - metodická príručka k ustanoveniam článkov 6.3 a 6.4 smernice o biotopoch...); anglicky na:
áno ( 548 kB )
Článok 6.4 (nová)
Guidance document on Article 6(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC (január 2007)/usmernenie týkajúce sa článku 6 ods. 4 smernice 92/43/EHS o biotopoch
nie ( 319 kB )
Názor Komisie k článku 6.4
European Commission Opinions relevant to Article 6(4) of the Habitats Directive/Názory Európskej komisie týkajúce sa článku 6.4 smernice o biotopoch - k 15 projektom anglicky sú na:
nie                              
Prípady ESD
Nature and biodiversity cases - ruling of the European Court of Justice/Prípady týkajúce sa prírody a biologickej diverzity - rozhodnutia Európskeho súdneho dvora/

nie

áno
zverejnené v časti Legislatíva - Rozsudky európskeho súdneho dvora
Článok 12 a 16
Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EHS (Február 2007) Príručka k prísnej ochrane druhov ľivočíchov európskeho významu podœa smernice 92/43/EHS
nie ( 1 MB )
Natura 2000 a lesy
Natura 2000 and forests Challenges and opportunities, interpretation guide/Natura 200 a lesy - výzvy a moľnosti, interpretačná príručka, anglicky na
nie ( 1 MB )
Cestovný ruch a Natura 2000
Sustainable tourism and Natura 2000 (2001)/ Udrľateœný cestovný ruch a Natura 2000
nie ( 466 kB )
Poœovníctvo a smernica o vtákoch
Guidance document on hunting under Council Directive 49/709/EEC (august 2004)/Metodická príručka o love podœa smernice Rady 49/709/EHS o ochrane voœne ľijúceho vtáctva vtáctva
nie ( 728 kB )
Financovanie N2000 z fondov EÚ do r. 2006
Niektoré dokumenty anglicky na:
nie
Financovanie N2000 z fondov EÚ na roky 2007-2013
Financovanie z fondov EÚ - metodická príručka október 2007
áno ( 2 MB )
Financovanie ochrany prírody
Financovanie ochrany prírody -- Programy a nástroje EÚ pre asociované krajiny strednej a východnej Európy
preklad manuálu Európskeho centra ochrany prírody - ECNC
nie ( 580 kB )
Finančné nástroje pre sieŸ NATURA 2000
Finančné nástroje pre sieŸ NATURA 2000
preklad ąiestich vybraných kapitol z publikácie Financial instruments for the NATURA 2000 network
nie ( 413 kB )
Veœké ąelmy
Large Carnivores know no boundaries/veœké ąelmy nepoznajú hranice
nie ( 9 MB )
Interpretačný manuál biotopov
Interpretation manual of European Union habitats (July 2007)/Interpretačný manuál biotopov európskeho významu,
nie ( 766 kB )
Osvetové veci (otázky a odpovede, partnerstvo, pre ąkoly, pre verejnost, naąe dedičstvo...)
Publikácie sú na:
Niektoré vydané a ukáľky zaslané na Slovensko
Usmernenie Európskej komisie k neenergetickým Ÿaľobným činnostiam
Publikácia aj na:
áno [pdf]
( 4 MB )
Usmernenie EK k ústiam riek a pobreľným zónam
Publikácia aj na:
nie
( 639 kB )
Usmernenie EK k rozvoju veterných elektrární
Publikácia aj na:
nie
( 4 MB )
Oznámenie EK k vyhlasovaniu ÚEV zo 14. mája 2012  
áno
( 184 kB )
Príručka EK k vnútrozemskej vodnej doprave Príručka Európskej komisie k trvalo udrľateœnej vnútrozemskej vodnej doprave:  pozri [pdf]
nie
 
EU usmernenie k čl. 9 ku kormoránovi EU usmernenie k uplatňovaniu článku 9 smernice o vtákoch vo vzťahu ku kormoránovi veľkému:  pozri [doc]
nie
 
Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje  pozri [pdf]
áno
 
Metodika k manažmentu šeliem Metodika manažmentu veľkých šeliem na úrovni populácií  pozri [pdf]
nie
( 1 MB )

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR