Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Holubyho kopanice
Kód územia:SKUEV0367
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:3900,062 ha
Správca územia:Správa CHKO Biele Karpaty
Katastrálne územia :Bošáca, Dolné Bzince, Horné Bzince, Hrubá Strana, Lubina, Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Zemianske Podhradie
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
40A0 Xerotermné kroviny
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9150 Vápnomilné bukové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
7220 Penovcové prameniská
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9110 Kyslomilné bukové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
9140 Javorovo-bukové horské lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Colias myrmidone
Cottus gobio
Eriogaster catax
Euphydryas maturna
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Myotis myotis
Phengaris nausithous
Phengaris teleius
Rosalia alpina
Vertigo angustior
Vertigo moulinsianaNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR