Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Fabiánka
Kód územia:SKUEV0355
Kraj:Košický kraj
Rozloha:647,655 ha
Správca územia:Správa NP Slovenský kras
Katastrálne územia :Silica, Silická Jablonica
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9150 Vápnomilné bukové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
5130 Porasty borievky obyčajnej
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Bombina variegata
Canis lupus
Duvalius hungaricus
Iris aphylla ssp. hungarica
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Pulsatilla grandis
Pulsatilla patens
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Spermophilus citellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR