Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Mešterova lúka
Kód územia:SKUEV0170
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:132,500 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Červený Kríž, Malacky, Nivky, Riadok
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2011 z 23. marca 2011, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Mešterova lúka

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Drevník ryhovanýRhysodes sulcatus
fúzač veľkýCerambyx cerdo
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Roháč obyčajnýLucanus cervus
vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR