hm?   
02.03.2011 acc
SM

Aplikácie pre Access 97 - Inštalátory - Úprava stránky   
04.10.2005 Access 97
- vytvorenie inštalačných súborov aplikácie pre Access 97:
   - inštalácia novej aplikácie ISTB
   - inštalácia aplikácie na aktualizáciu verzie 2.5 na verziu 3.21
- zverejnenie inštalátorov na stránke
Marek Staroň

Konverzia do Access 97   
22.09.2005 Access 97
do 27.9.2005
- konverzia klientskej aplikácie 3.21 a aktualizátora z verzie 2.5 pre Access 2000 do verzie pre Access 97 - riešenie vzniknutých problémov, opravy nedostatkov, testovanie

Na základe ťažkostí, ktoré vznikli pri konverzii aplikácie a časovej náročnosti ich riešenia, sa vývojári dohodli, že v ďalšom vývoji sa už nebude počítať s podporou zastaralého systému Access 97. Užívatelia dostanú k dipozícii klientskú aplikáciu verzie 3.22 a aktualizátor z verzie 2.5, ale pre Access 97 sa už ďalšie aktualizácie, nadstavbové moduly ani funkcie vytvárať nebudú. Tieto budú vyvíjané len pre Access 2000 a vyššie verzie, ktoré sú navzájom kompatibilné.
Marek Staroň

Modul "Invázne rastliny" - Opravy štandardnej aplikácie   
09.05.2005 Access
do 15.7.2005
- vytváranie a dokončenie nadstavbového modulu "Invázne rastliny verzia 0.5
- opravy a úpravy štandardnej klientskej aplikácie - výsledkom je verzia 3.21
- vytváranie príslušných ištalátorov a úpravy stránky
Marek Staroň

Výber habitatových záznamov - nápoveda   
06.05.2005 Access
- vytvorenie nápovedy pre výbery habitatových záznamov
Marek Staroň

Klient 3.2 - inštalátory, úprava stránky   
10.05.2005 Access
do 12.10.2005
- vytvorenie finálnej podoby programovej databázy Klient.mdb verzie 3.2
- vytvorenie zoznamu zmien a opráv medzi verziou 3.1 a 3.2
- vytvorenie inštalátorov pre náhradu Klient.mdb, inštaláciu novej aplikácie a upgrade z verzie 2.5 na 3.2 - testovanie, umiestenenie na príslušne upravenú stránku
- vytvorenie inštalátorov pre aktualizované GIS programy a vrstvy kompetenčných území nachádzajúcich sa alebo zasahujúcich do 3.pásu S42
Marek Staroň

Modul "Invázne rastliny" - Opravy chýb   
02.05.2005 Access
do 5.5.2005
- práca na štruktúre, dizajne a sfunkčňovaní nadstavbového modulu pre invázne rastliny

- opravy chýb a nedostatkov:
   3.5.2005 - úprava formulárov a funkcie na zaznamenávanie dátumu zmeny záznamu, tak aby sa dátum zmeny zmenil aj v prípade, keď sa v zázname zmenili iba hodnoty špeciálnych údajov modulu
   4.5.2005 - zásadná chyba - taxonomické záznamy naplnené cez habitatový formulár získajú kód nadstavbového modulu 8 namiesto 0 - oprava
Marek Staroň

Výbery habitatov - Hromadné opravy - Exporty/Importy - Opravy chýb   
26.04.2005 Access
do 28.04.2005
- finalizácia a testovanie všetkých funkcií a formulárov na výber habitatových záznamov

- úpravy formulárov a funkcií Hromadných opráv:
   - pridanie funkcie na zobrazenie zoznamu všetkých hodnôt daného poľa vo výberaných záznamoch - umožňuje kontrolu pred spustením opravy
   - opravy menších chýb a nedostatkov

- úpravy funkcií na export a import údajov:
   - do importu pridanie funkcie na aktualizáciu taxonomických záznamov prislúchajúcim importovaným habitatovým záznamom
   - vloženie funkcie na aktualizáciu mesiaca a roku ak je v exportovanom či importovanom zázname zadaný dátum a aktualizáciu ročného obdobia ak je zadaný mesiac

- opravy a úpravy:
   - zoznam kompetenčných území vo formulári na zjednodušené zadávanie súradníc rozšírený o územia, ktoré sa nachádzajú v 3. aj 4. páse a úprava príslušných funkcií na zobrazenie vrtiev vybraného územia v prehliadači JShapeView vo vybranom páse
   - vloženie funkcie na kontrolu oddeľovača desatinnných miest do spúšťača funkcie na prípravu vybraných údajov pre zobrazenie v GIS prehliadači (musí byť bodka)
Marek Staroň

Výbery habitatov - zobrazenie v GIS, hromadné opravy   
25.04.2005
- vytvorenie formuláru na nastavovanie hodnôt, ktoré sa budú zobrazovať v atribútovej tabuľke bodov reprezentujúcich výsledky výberu zobrazované v GIS prehliadači JShapView
- úprava príslušnej funkcie na prípravu zobrazenia výsledkov výberu v GIS
- vytvorenie formuláru na hromadné opravy vybraných habiatových záznamov a jeho sfunkčňovanie
Marek Staroň

Výbery habitatov- Opravy chýb a nedostatkov   
21.04.2005 Access
do 22.04.2005
- pokračovanie v prácach na formulároch výberu habitatových záznamov:
   - testovanie a úpravy formuláru s výsledkom výberu
   - vytvorenie formuláru na jednotlivé zobrazenie záznamov z výsledku výberu - testovanie a riešenie problému s nutnosťou otvárať vstupné taxonomické formuláre z tohoto formulára v dialógovom móde

- úpravy a opravy priebežne objavovaných chýb a nedostatkov:
   - zásadná chyba - chýba dotaz potrebný na export habitatových záznamov spolu s detailnými údajmi qryHabHDExport - vytvorenie a testovanie
   - zásadná chyba - po úspešnom prepočítaní lokalitných údajov aktuálneho záznamu je akýkoľvek záznam (aj cudzí) v editačnom móde - oprava a testovanie
   - zmena vo funkcii na prepočet lokalitných udajov tak aby nedochádzalo k nežiadúcemu zaokrúhľovaniu či zmenám hodnôt dopočítaných súradníc
Marek Staroň