Európska Komisia prijala nové opatrenia v súvislosti s CITES, ktoré sú platné od 5.2.2015

– dovozné povolenia je potrebné na dovoz loveckých trofejí získaných z nasledovných druhov:

Ceratotherium simum simum – nosorožec tuponosý južný,
Hippopotamus amphibius – hroch obojživelný,
Loxodonta africana – slon juhoafrický,
Ovis ammon – ovca argali,
Panthera leo – lev púšťový,
Ursus maritimus – medveď biely;

– členské štáty EÚ majú jasný legálny základ k odmietnutiu vydania povolenia na dovoz CITES exemplárov a to pokiaľ nezískajú od vyvážajúcej krajiny uspokojivé informácie týkajúce sa ich legálnosti;

– zavedenie vydávania potvrdení o hudobnom nástroji na nekomerčnú cezhraničnú prepravu hudobných nástrojov.

Viac: pdf (sk)

Informácia pre dovozcov poľovníckych trofejí z tretích krajín

Týmto si dovoľujeme upozorniť dovozcov poľovníckych trofejí druhov zaradených v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v znení neskorších zmien a doplnkov z tretích krajín o tom, že k takémuto dovozu je potrebné priložiť nie len vývozné povolenie z krajiny vývozu, ale aj dovozné povolenie vydané Výkonným orgánom CITES krajiny dovozu. Problém v minulosti nastal pri druhoch, ktoré sú v rámci EÚ prísnejšie chránené, ako v krajinách vývozu napr. veľké šelmy – medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus) – v tretích krajinách sú zaradené v prílohe II dohovoru CITES a na ich vývoz stačí vývozne povolenie, ALE v rámci legislatívy EÚ sú predmetné druhy zaradené v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v znení neskorších zmien a doplnkov a teda je potrebné mať vybavené vývozné povolenie z krajiny vývozu i DOVOZNÉ POVOLENIE v krajine dovozu.

Pre bližšie informácie ohľadom potrebných povolení kontaktujte Výkonný orgán SR – tel: 02/59562189, 02/59562466, 02/59562147, pre bližšie informácie ohľadom zaradenia druhov v prílohách nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v znení neskorších zmien a doplnkov kontaktujte Vedecký orgán SR, tel: 02/59304182, cites@sopsr.sk.

Príklad: Dovoz trofeje medveď hnedý (Ursus arctos) z Ruska na Slovensko – druh je zaradený v prílohe II dohovoru CITES ALE v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v znení neskorších zmien a doplnkov. Pre jeho dovoz na územie SR je preto nutné mať vybavené nie len vývozné povolenie z Ruska, ale aj dovozné povolenie vydané Výkonným orgánom SR, teda ministerstvom životného prostredia SR. Bez dovozného povolenia bude trofej zhabaná príslušným colným úradom. Rovnako to platí napr. pre dovoz vlka dravého (Canis lupus) z Ruska alebo Kanady.

Informácia pre chovateľov suchozemských korytnačiek

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že v októbri 2014 vydal Vedecký orgán SR stanovisko k zmene nezameniteľného označenia exemplárov korytnačiek. V stanovisku Vedecký orgán SR odporúča označovať exempláre suchozemských korytnačiek druhov Testudo hermanniT. graecaT. marginataGeochelone radiataMalacocherus tornieriPyxis arachnoides  zaradených v prílohe A  nariadenia Rady (ES) č. 338/97 do veľkosti 6 cm dĺžky plastrónu fotografiou a od veľkosti 6 cm dĺžky plastrónu pomocou jedinečne číslovaných mikročipov menších rozmerov tzv. mini-mikročipov spĺňajúcich ISO normy 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E), t. j. plne v súlade s čl. 66 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.
Ďalej Vedecký orgán SR ruší systém opätovného označovania exemplárov pomocou fotografií v určených časových intervaloch 3 mesiace, 6 mesiacov, 1 rok, 2 roky. Vedecký orgán SR odporúča odfotografovať exemplár po úplnom vyhojení pupočnej jazvy najneskôr do 6 mesiacov jeho veku, pred podaním žiadosti o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha resp. o vydanie potvrdenia. Od veľkosti 6 cm dĺžky plastrónu sa exempláre označujú pomocou jedinečne číslovaných mikročipov menších rozmerov tzv. mini-mikročipov spĺňajúcich ISO normy 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E) tak, ako je uvedené vyššie.
Dôvodom boli problémy pri spätnej identifikácii, kedy sa exempláre po určitej dobe od vyhotovenia identifikačnej fotografie nedali stotožniť a spätne identifikovať. Vyskytli sa tiež problémy pri dodržiavaní určených časových intervalov vhodných na opätovné označenie exemplára fotografiou (prefotografovanie). Zároveň boli v medzičase vyvinuté mikročipy menších rozmerov tzv. mini-mikročipy, ktoré spĺňajú vyššie uvedené ISO normy a ktoré sa už používajú na označenie juvenilných exemplárov korytnačiek v iných členských krajinách EÚ – napr. v Taliansku a Veľkej Británii.
Tu je možné stiahnuť si štúdiu Posúdenie používania mikročipov ako metódy nezameniteľného označovania juvenilných korytnačiek zelenkastých (Testudo hermanni) v anglickom jazyku vypracovanú pracovníkmi veterinárnej fakulty Univerzity v Ghente, Belgicko.
Tu je možné stiahnuť kontrastnú podložku so stupnicou tak, aby sa dala odčítať veľkosť fotografovaného exemplára.
Pre bližšie informácie kontaktujte Vedecký orgán SR, tel: 02/59304182, cites@sopsr.sk alebo príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v mieste Vášho trvalého bydliska.