NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/160 z 20. januára 2017

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/160 z 20. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

– nové prílohy   pdf (sk) pdf (en)

(Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie).

nariadenie Komisie (EÚ) 2017/128 z 20. januára 2017 – vyhlásené za neplatné

Na základe informácie zaslanej z Európskej komisie Vás informujeme, že nariadenie Komisie (EÚ) 2017/128 z 20. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, bolo vyhlásené za neplatné. Dôvodom je chybná publikácia niektorých jazykových verzií. EK predpokladá, že predmetné nariadenie bude opätovne publikované dňa 1.2.2017 a následne nadobudne účinnosť dňa 4.2.2017. Keďže ide zatiaľ len o predpoklad, o presných dátumoch (publikácie a účinnosti) Vás budeme bezodkladne informovať.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/128 z 20. januára 2017

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/128 z 20. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

– nové prílohy   pdf (sk) pdf (en)

(Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie).