Informácia k evidenčným číslam

Od 01.01.2013 bola zákonom č. 447/2012 Z. z. z 18. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zrušená kompetencia vedeckého orgánu SR určovať evidenčné číslo držiteľom exemplárov CITES.

o. i. to znamená, že chovatelia exemplárov Psittacus erithacus – žakov v súčasnosti nemusia mať evidenčné číslo.

Evidenčné číslo naďalej prideľujeme len držiteľom chránených druhov živočíchov v súlade s § 65a ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Tlačivo pdf

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/160 z 20. januára 2017

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/160 z 20. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

– nové prílohy   pdf (sk) pdf (en)

(Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie).

nariadenie Komisie (EÚ) 2017/128 z 20. januára 2017 – vyhlásené za neplatné

Na základe informácie zaslanej z Európskej komisie Vás informujeme, že nariadenie Komisie (EÚ) 2017/128 z 20. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, bolo vyhlásené za neplatné. Dôvodom je chybná publikácia niektorých jazykových verzií. EK predpokladá, že predmetné nariadenie bude opätovne publikované dňa 1.2.2017 a následne nadobudne účinnosť dňa 4.2.2017. Keďže ide zatiaľ len o predpoklad, o presných dátumoch (publikácie a účinnosti) Vás budeme bezodkladne informovať.