VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1915 z 19. októbra 2017

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1915 z 19. októbra 2017 (uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 271/7 dňa 20.10.2017), ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie

pdf (sk) pdf (en)

(Nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku Európskej únie).