Konferencia o biosférických rezerváciách Slovenska
V dňoch 19. a 20. októbra 2010 sa uskutoční v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene VIII. národná konferencia o biosférických rezerváciách Slovenska na tému "Ochrana biodiverzity v biosférických rezerváciách Slovenska", ktorá sa koná pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia BR Poľana a medzinárodného roka biodiverzity OSN.

Hlavnými cieľmi konferencie sú:
- analyzovať 20 rokov programu UNESCO Človek a biosféra od udelenia certifikátu Biosférická rezervácia Chránenej krajinnej oblasti Poľana
- zhodnotiť celosvetové úsilie ochrany prírody v oblasti ochrany biodiverzity na území biosférických rezervácií
- prezentovať najnovšie výsledky výskumov a monitoring zmien životného prostredia na území BR Poľana s ťažiskovým zameraním na ochranu biodiverzity
- bilancovať najnovšie aktivity v ďalších troch slovenských biosférických rezerváciách vo všetkých aspektoch, ako aj v zahraničných biosférických rezerváciách, predovšetkým však vo vzťahu k ochrane biodiverzity

         05. 10. 2010

Nová smernica o vtákoch
Smernica o vtákoch z r. 1979 bola nahradená novým kodifikovaným predpisom, oficiálny názov je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva

Stiahnuť
         29. 06. 2010

Deň Karpatských parkov 2010
V tomto roku si po prvýkrát pripomenieme Karpatských deň parkov. Jeho cieľom je zviditeľniť chránené územia v karpatskom regióne a upriamiť pozornosť čo najširšej verejnosti na skutočnosť, že ľudia a príroda sú navzájom veľmi úzko späté.
Ľudstvo musí znovu objaviť hlboké citové prepojenie medzi človekom a prírodou a prehodnotiť svoj pohľad na ňu i na svoje konanie, ktoré môže prírodu chrániť, ale aj zraňovať.

Viac informácií: http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/danube_carpathian/

Plagát na stiahnutie:
A4
A3

         20. 05. 2010

Regionálna prírodovedná súťaž Príroda okolo nás.

4.6.2010 – Regionálna prírodovedná súťaž Príroda okolo nás pre žiakov II. stupňa ZŠ okresu Poltár, súťaží sa v 3-členných družstvách priamo v teréne. Súťaž je zameraná na spoznávanie chránených území v regióne, významných rastlín a živočíchov, spoznávanie biotopov.

         11. 05. 2010

Spoločne chráňme prírodu v Hajnáčke

28.5.2010 – Medzinárodná súťaž Spoločne chráňme prírodu v Hajnáčke v rámci medzinárodnej spolupráce v zmysle Vykonávacieho protokolu

         11. 05. 2010

Deň biodiverzity v Rimavskej Sobote 20. 5. 2010
Celodenné podujatie k Svetovému dňu biologickej diverzity a Európskemu dňu parkov.

Pri príležitosti svetového dňa Biodiverzity (22.5.) a Európskeho dňa parkov (24.5.) pripravila Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina v spolupráci s Mestským úradom životného prostredia Rimavská Sobota, Obvodným úradom životného prostredie v Rimavskej Sobote, Správou CHKO Poľana, Slovenskou správou jaskýň, Hvezdárňou v Rimavskej Sobote, Slovenskou agentúrou životného prostredia, spoločnosťou Brantner, Gemersko-malohontským múzeom a Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote pre širokú verejnosť celodenné podujatie dňa 20.5.2010 na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Začiatok podujatia je o 9.00 hod a potrvá do 17.00. V tomto čase môže záujemcovia získať zaujímavé informácie o biodiverzite (biologickej rozmanitosti) širšieho regiónu, ale aj Slovenska. Pripravené sú pre Vás propagačné materiály, výstavy. Pre deti budú pripravené rôzne súťaže a úlohy, ekohry.

         11. 05. 2010

Deň otvorených dverí BR Poľana.

Dňa 27.5.2010 sa uskutoční v lokalite Kyslinky – Zálomská Deň otvorených dverí biosférickej rezervácie Poľana. Realizácia podujatia vyplýva z Akčného plánu Biosférickej rezervácie Poľana ako spôsob komunikácie, konzultovania aktuálnych problémov a hľadania spoločných riešení s miestnymi obyvateľmi, vlastníkmi a užívateľmi, školami, zástupcami samosprávy a štátnej správy, škôl, záujmových združení a všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o aktuálne informácie v BR Poľana. Súčasťou podujatia bude panelová výstava – „Biotopy v BR Poľana.“

         11. 05. 2010

Spoznaj a chráň 2010.

Prírodovedná súťaž s názvom Spoznaj a chráň sa uskutoční ako sprievodné podujatie XVI. ročníka medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2010. V Chránenom areáli Arborétum Borová hora vo Zvolene si dňa 12.05.2010 preveria svoje vedomosti deti materských a základných škôl z priľahlých okresov. Ústrednou témou bude ochrana biodiverzity zameraná na konkrétne biotopy, ale i na všeobecné vedomosti o druhovej bohatosti našej prírody. Súčasťou podujatia je i súťaž o najkrajší plagát s tematikou „biodiverzita očami detí“. Hlavný organizátor Správa CHKO Poľana v spolupráci s Arborétom Borová hora, Mestom Zvolen, SAŽP, Ústavom ekológie lesa SAV, OZ Slatinka a OZ K.O.Z.A. Zvolen pripraví pre súťažiacich zaujímavé sprievodné aktivity a hodnotné ceny.

         11. 05. 2010

Svetový deň sťahovavých vtákov 2010 sa zameriava na celosvetovo ohrozené migrujúce vtáky.

Sekretariáty Dohody o ochrane africko-eurázijských sťahovavých vodných vtákov (UNEP/AEWA) a Dohody o sťahovavých druhoch (UNEP/CMS) opätovne vyhlásili Svetový deň sťahovavých vtákov aj v roku 2010.

Táto dvojdňová kampaň na zvyšovanie povedomia sa uskutočňuje už piaty rok za sebou, v tomto roku 8.-9. mája. V týchto dňoch sa odporúča uskutočňovať rôzne podujatia ako je pozorovanie vtákov, prednášky, vzdelávacie akcie, výstavy výtvarných prác a pod.

Viac informácií nájdete tu.

         21. 04. 2010

LIFE+ Informačné stretnutie

Európska Komisia zverejní 5.mája 2010, štvrtú Výzvu na predkladanie LIFE+ návrhov krytú objemom 240 milliónov EUR určených na ko-financovanie projektov v troch kapitolách: Príroda a biodiverzita; Environmentálna politika a riadenie; Informácie a komunikácia.
Európska Komisia , v spolupráci so STELLA Consulting and MWH, bude organizovať na Slovensku LIFE+ Informačné stretnutie. Cieľom Informačného stretnutia je informovať potenciálnych žiadateľov vo Výzve na predkladanie návrhov 2010 o LIFE+ Programe a o podmienkach pre zapojenie sa do predkladania návrhov. Informačné stretnutie sa uskutoční :

12.mája 2010 (v stredu) v budove Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici, Lazovná ul.č. 10
Ak si želáte zúčastniť sa tohoto stretnutia, prosím zašlite email kontaktnej osobe, ktorou je Henrieta Páleníková na henrieta.palenikova@gmail.com.
Deadline pre zasielanie mailov je 1.máj 2010.

         21. 04. 2010

Verejný odpočet za rok 2009.

Verejný odpočet za rok 2009 sa uskutoční dňa 14. 5. 2010 v priestoroch ŠOP SR, Lazovná 10, Banská Bystrica.

         12. 04. 2010

Výzva a súťažné podklady na predloženie ponuky v rámci zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Výzva na predloženie ponuky a súťažné podklady pre predmet verejného obstarávania na službu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich z § 28 odst. 3 zákona 326/2002 Z. z. o lesoch je uvedená na odkaze infoservis v sekcii dokumenty, časť verejné obstarávanie.

         01. 04. 2010

Výzva a súťažné podklady na predloženie ponuky v rámci zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Výzva a súťažné podklady na predloženie ponuky v rámci zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení ďaľších predpisov na predmet obstarávania:
Nákup feromónovych odparníkov a entomopatogénnej huby BoVeril.

Všetky potrebné informácie sú v priložených dokumentoch:
Výzva na predloženie ponúk feromónové odparníky [.pdf]
Súťažné podklady - feromónové odparníky [.pdf]

         17. 03. 2010

Európsky deň parkov 2010
24. máj
Biodiverzita a ľudia: priestor pre prírodu?

Oslavy Európskeho dňa parkov uviedla do života Federácia EUROPARC s cieľom posilniť profil európskych chránených území a povzbudzovať verejnosť, aby sa dosiahli požadované ciele a mohla byť vykonávaná práca potrebná na ich dosiahnutie v chránených územiach. Po prvýkrát sme si tento deň pripomenuli v 1999, kedy sa zorganizovalo široké spektrum podujatí priamo v, ale aj mimo chránených území za účelom zdôraznenia potreby tieto územia chrániť. Podujatia sa každoročne konajú v celej Európe vždy okolo 24. mája. Tento dátum bol vybraný tak, aby pripomínal vytvorenie a vyhlásenie prvých 9 národných parkov v Európe, konkrétne vo Švédsku 24. mája 1909.

Federácia EUROPARC s potešením oznamuje, že téma Európskeho dňa parkov 2010 bude spojená s oficiálne vyhláseným Medzinárodným rokom biodiverzity 2010. Téma na tento rok má názov:

Biodiverzita a ľudia: priestor pre prírodu?

Ako obvykle, aj tento rok budú podujatia v rámci tohto dňa organizované okolo 24. mája 2010, ktorý pripomína, že v ten deň bol založený v 1909 prvý národný park vo Švédsku. Zvolená téma vyvoláva mnoho otázok a zároveň dáva priestor na hľadanie odpovedí.

Môžu biodiverzita a človek nažívať spoločne? Aké sú pred nami výzvy a čo je nevyhnutne potrebné zmeniť? Ako môžeme zaistiť, aby to bolo možné? Ako by vyzerala utópia, keby bola rovnováha medzi ľuďmi a prírodou dokonalá? Existujú nejaké praktické príklady, ktoré dávajú dohromady biodiverzitu a ľudí? Ako môžeme dostať ľudí bližšie k biodiverzite a prírode? Ako môžeme zvyšovať povedomie u príslušníkov rôznych cieľových skupín o skutočnosti, že biodiverzita je dôležitá?

Medzinárodný deň biodiverzity sa koná 22. mája 2010, tak prečo nezorganizovať podujatia, ktorými oslávime obe udalosti?

Informácie o všetkých podujatiach, ktoré sa na Slovensku zorganizujú, je možné zaslať Federácii EUROPARC. Následne budú zaznamenané do kalendára podujatí pri príležitosti Európskeho dňa parkov. Čím viac podujatí sa podarí zhromaždiť, tým efektívnejšie bude zviditeľňovanie a podpora chránených území na našom kontinente.

Viac informácií na: http://www.europarc.org/what-we-do/european-day-of-park

Plagáty na stiahnutie:
A4 verzia na tlač
A3 verzia na tlač

         25. 02. 2010

GENETIKA POĽOVNEJ ZVERI A VOĽNE ŽIJÚCICH ŽIVOČÍCHOV

Katedra fytológie, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica

si vás dovoľujú pozvať na odborný seminár

GENETIKA POĽOVNEJ ZVERI A VOĽNE ŽIJÚCICH ŽIVOČÍCHOV

26. marec 2010


Ciele seminára
• prehľad možností využitia molekulárnych metód pri štúdiu populácií poľovnej zveri a voľne žijúcich živočíchov,
• možnosti štúdia genetickej diverzity a diferenciácie populácií, toku génov, vplyvu fragmentácie habitatov a poľovníckeho manažmentu na zmeny genetickej štruktúry populácií,
• možnosti využitia invazívnych a neinvazívnych metód pri získavaní experimentálneho materiálu voľne žijúcich živočíchov.


         15. 02. 2010

Envirofilm 2010

Envirofilm 2010, 10. - 15. máj 2010, viac informacií na stránke http://www.envirofilm.sk.

envirofilm

         09. 02. 2010

Medzinárodný rok biodiverzity 2010
Biodiverzita je život
Biodiverzita je náš život

Biodiverzita je život. Biodiverzita je náš život. V duchu týchto slov Organizácia spojených národov vyhlásila rok 2010 za Medzinárodný rok biodiverzity. Lídrom osláv tohto roka je Sekretariát Dohovoru o biologickej diverzite so sídlom v Montreale (Kanada). Tento rok je oslavou života na Zemi a aj významu biologickej rôznorodosti pre naše životy. Svet stojí pred výzvou, aby podnikol také kroky v roku 2010, ktoré pomôžu zachovať rozmanitosť života na Zemi – biodiverzitu.

Existujú štyri hlavné dôvody prečo si neustále pripomínať takú na svete jedinečnú vec, akou biologická diverzita je. Prvým je ten, že samotní ľudia sú súčasťou bohatstva rozmanitosti prírody a majú schopnosť a silu toto bohatstvo buď chrániť, alebo ničiť. Ďalším je, že ľudské aktivity spôsobujú, že rozmanitosť života na Zemi sa stráca veľmi rýchlym tempom. Straty sú nevratné, všetkých nás ochudobňujú a ohrozujú systémy, ktoré podporujú život, a na ktorých náš život závisí každý deň. Tretím dôvodom je biologická pestrosť života na Zemi, ktorá je nevyhnutná na zachovanie systémov a sietí poskytujúcich nám prosperitu, blahobyt, potraviny, palivá a nevyhnutné služby, od ktorých naše životy závisia. Posledným z dôvodov prečo je rok 2010 vyhlásený za Medzinárodný rok biodiverzity je ten, že každému z nás dáva príležitosť chrániť biodiverzitu a zamerať sa na naliehavosť výziev, ktoré prinesie budúcnosť. Nastal čas na činy.

Medzinárodný rok biodiverzity 2010 dáva jedinečnú príležitosť na prehĺbenie povedomia a pochopenia, že biodiverzita zohráva podstatnú rolu v udržaní života na Zemi. Biodiverzita ako ju dnes poznáme, je výsledkom evolúcie, ktorá prebiehala milióny rokov, počas ktorých bola formovaná prírodnými vplyvmi, ku ktorým sa neskôr pridali aj vplyvy ľudskej činnosti. Práve ľudské aktivity, ktorých vplyv na biodiverzitu sa neustále zvyšuje a v mnohých prípadoch je ich prejav a dopad negatívny, sú hlavným dôvodom, prečo sa hlbšie zamyslieť nad významom a prínosmi biologickej rozmanitosti, bez ktorej by sme nemohli existovať.

Posolstvá:

Ľudia sú súčasťou veľkej rozmanitosti prírody a majú silu ju buď chrániť, alebo ničiť.

Biodiverzita, rozmanitosť života na Zemi, je nevyhnutná na udržanie sietí a systémov života, ktoré nám poskytujú všetko spojené so zdravím, blahobytom, potravou, palivami a životne dôležitými službami, od ktorých náš život závisí.

Ľudská činnosť spôsobuje, že rozmanitosť života na Zemi sa stráca veľmi rýchlym tempom. Straty sú nevratné, všetkých nás ochudobňujú a poškodzujú život podporujúce systémy, na ktoré sa spoliehame každý deň. Ale môžeme im zabrániť.

Rok 2010 je Medzinárodným rokom biodiverzity. Porozmýšľajte nad úspechmi, ktoré sme dosiahli, aby sme ochránili biodiverzitu a zamerajte sa na naliehavosť výziev, ktoré pred nami v budúcnosti stoja. Nastal čas na činy.

Viac informácií nájdete na:
http://www.cbd.int/2010/welcome/
http://www.facebook.com/iyb2010#!/iyb2010?v=wall

Podujatia organizované v rámci Medzinárodného roka biodiverzity 2010 vo svete:
https://www.cbd.int/2010/celebrations/
http://www.cbd.int/2010/countries/

Podujatia organizované v rámci Medzinárodného roka biodiverzity 2010 a Medzinárodného dňa biologickej diverzity 2010 na Slovensku:
http://www.cbd.int/2010/country/?country=sk
stiahni [doc]

Plagáty na stiahnutie:
A3 tlač [4.13 MB, pdf]
A4 tlač [2.20 MB, pdf]

Plagáty na stiahnutie biologická diverzita:
A4 [4.32 MB, jpg]
A3 [7.49 MB, jpg]

logo_small_sk

stahni logo [365 KB, jpg]

         07. 02. 2010

Medzinárodný deň biologickej diverzity 2010
Biodiverzita, rozvoj a zmiernenie chudoby

Medzinárodný deň biologickej diverzity 2010 je súčasťou
Medzinárodného roka biodiverzity!

Zachovanie biologickej rozmanitosti je zárukou prosperity ľudstva. Zabezpečme preto jej ochranu a udržateľné využívanie spolu so spravodlivým zdieľaním úžitkov, ktoré nám biodiverzita prostredníctvom svojich služieb bezplatne poskytuje. Nesprávne zvolené rozvojové aktivity, ktorých cieľom je zabezpečiť rozvoj ľudskej spoločnosti, veľmi často ignorujú skutočnú hodnotu týchto služieb a ich význam pre nás všetkých, predovšetkým pre tých najchudobnejších. Zmena tohto negatívneho trendu je nielen možná, ale priam nevyhnutná na to, aby sa zabezpečil blahobyt ľudstva v budúcnosti.

Manuál v Aj:
stiahni pdf

Dalšie informácie:
http://www.cbd.int/idb/2010/

Plagáty na stiahnutie:
A4 [4.32 MB, jpg]
A3 [7.49 MB, jpg]

         07. 02. 2010

Svetový deň mokradí – 2. február
2. február si od roku 1997 pripomíname ako Svetový deň mokradí.

2. február si od roku 1997 pripomíname ako Svetový deň mokradí. V tento deň – 2. februára roku 1971 - bol v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva. Je to príležitosť zdôrazniť hodnoty mokradí a ich prínos nielen pre prírodu, ale aj pre človeka.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente: stiahni [55.0 KB, doc].

Ďalšie informácie k Svetovému dňu mokradí, plagáty, brožúru, omaľovánky, vystrihovačky a ďalší propagačný materiál nájdete na:
www.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=ramsar&cp=1-63-78_4000_0.

         02. 02. 2010

Seminár k problematike posudzovania vplyvov na životné prostredie

V dňoch 9.-10. júla 2009 sa v Bratislave konal seminár k problematike posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý v spolupráci s Európskou komisiou pripravilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Naša sekcia bola pozvaná k účasti, ako aj k prezentácii aktuálnej situácie (v uplatňovaní požiadavky na primerané posudzovanie plánov a činností podľa článku 6 smernice o biotopoch) na národnej úrovni.

Ďaľšie informácie v dokumentoch na stiahnutie:

- Seminár k problematike posudzovania vplyvov na životné prostredie - súhrn a informačné materiáli a žiadosť o spoluprácu [doc]

- Seminár k problematike posudzovania vplyvov na životné prostredie (Bratislava, 9.-10. 7. 2009) - súhrn [doc]

         19. 08. 2009

5. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biologickú diverzitu a prírodu

Dňa 2. júna sa konalo v Bruseli 5. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biologickú diverzitu a prírodu. Zasadnutie bolo zamerané najmä na diskusiu k stanoveniu cieľa ochrany biologickej diverzity po r. 2010, na úlohy členských štátov v pripravovanom celkovom plnení EU akčného plánu pre biologickú diverzitu a na plnenie ďalších úloh.

Pre Slovenskú republiku je aktuálna napríklad problematika kormoránov, ktorá je na európskej úrovni riešená od r. 2008, ďalej príprava formátu predkladania správ o plnení smernice o vtákoch, príprava akčných a manažmentových plánov pre vybrané druhy živočíchov, invázne nepôvodné druhy.

Európska komisia v spolupráci s ďalšími inštitúciami zverejnila Európsky zoznam obojživeľníkov a plazov, ktorý nájdete na jej stránke. Podklady k uvedeným aj iným témam sú verejne prístupné aj na tejto stránke.

         30. 06. 2009

Konferencia - Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku IX

V dňoch 16. – 17. 10. 2009 sa uskutoční deviata celoštátna odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku IX.

Cieľom konferencie je prezentácia aktuálnych výsledkov z výskumu a ochrany cicavcov, realizovaných projektov na Slovensku, resp. v jeho regiónoch, pracovníkmi rôznych inštitúcií, náčrt smeru ďalšieho výskumu a praktickej starostlivosti o faunu formou referátov a posterov.

         08. 06. 2009

Kauza Tichá, Kôprová dolina
Súvisiace dokumenty
          04.05.2007

Oznámenie
o výsledkoch výberových konaní, uskutočnených dňa 27. 02. 2007 v budove Ministerstva životného prostredia SR na nasledovné funkcie:

1. Riaditeľ regionálneho centra ochrany prírody v Modre a správy chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v Modre - vo výberovom konaní bol úspešný a ako prvý v poradí sa umiestnil RNDr. Viliam Klescht.

2. Riaditeľ regionálneho centra ochrany prírody v Bratislave a správy chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - výberové konanie bolo neúspešné.

3. Riaditeľ regionálneho centra ochrany prírody v Nitre a správy chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre - vo výberovom konaní bol úspešný a ako prvý v poradí sa umiestnil Ing. Radimír Siklienka.

4. Riaditeľ regionálneho centra ochrany prírody vo Varíne a správy národného parku Malá Fatra vo Varíne - vo výberovom konaní bol úspešný a ako prvý v poradí sa umiestnil Ing. Andrej Vidra.

5. Riaditeľ regionálneho centra ochrany prírody v Námestove a správy chránenej krajinnej oblasti Horná Orava v Námestove - vo výberovom konaní bol úspešný a ako prvý v poradí sa umiestnil Ing. Robert Trnka.

6. Riaditeľ regionálneho centra ochrany prírody v Banskej Bystrici a správy národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici - výberové konanie bolo neúspešné.

7. Riaditeľ regionálneho centra ochrany prírody vo Zvolene a správy chránenej krajinnej oblasti Požana vo Zvolene - vo výberovom konaní bol úspešný a ako prvý v poradí sa umiestnil Ing. Roman Bies, CSc..

8. Riaditeľ regionálneho centra ochrany prírody v Spišskej Novej Vsi a správy národného parku Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi - vo výberovom konaní bol úspešný a ako prvý v poradí sa umiestnil Ing. Bedřich Hájek.

9. Riaditeľ regionálneho centra ochrany prírody v Tatranskej Štrbe a správy Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe - vo výberovom konaní bol úspešný a ako prvý v poradí sa umiestnil Ing. Pavol Majko.

10. Riaditeľ regionálneho centra ochrany prírody v Prešove - výberové konanie bolo neúspešné.

11. Riaditeľ regionálneho centra ochrany prírody v Stakčíne a správy národného parku Poloniny v Stakčíne - vo výberovom konaní bol úspešný a ako prvý v poradí sa umiestnil Ing. Jozef Repka.
         06.03.2007


Archív aktualít


 

 

 

Číslo účtu ŠOP SR na pomoc pre postihnuté národné parky a chránené krajinné oblasti, zriadený v štátnej pokladnici:

7000185107/8180


Ak si želáte finančne podporiť konkrétnu postihnutú CHKO alebo NP,
použite ako variabilný symbol text z doluuvedeného zoznamu

Názovvariabilný symbol
CHKO PožanaPOLANA
TANAPTANAP
NAPANTNAPANT
CHKO Horná OravaORAVA
CHKO KysuceKYSUCE
NP Muránska PlaninaMPLANINA