Úvod

Projekt Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch realizuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v spolupráci s projektovými partnermi – Výskumným ústavom vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity a Centrom pre rozvoj a prírodu Univerzity v Berne.

Cieľom projektu je prispieť k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Európskou úniou a Slovenskom prostredníctvom zlepšenia prírodného prostredia, podpory ochrany prírodných zdrojov a trvalo udržateľného využívania ekosystémov. Výsledky projektu by mali priniesť zlepšenie ochrany a trvalo udržateľného využívania chránených území a vybraných biotopov, obnovu prírodného prostredia a krajiny a definovanie spoločného programu pre rozvoj a ochranu v chránených územiach a v širšej krajine prostredníctvom participácie zúčastnených strán, predovšetkým v geografickej oblasti zamerania s osobitným zameraním na sústavu Natura 2000 a Karpatský dohovor.

Implementácia projektu prebieha od októbra 2011 do novembra 2016 vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorý je financovaný zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu.