img_1 img_2

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Základné informácie:
Projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Opatrenie:
5.1. Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
5.3. Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami

Podanie projektu: 13. 05. 2009
Dátum podpisu: 14. 12. 2009
Dĺžka trvania: 01. 06. 2009 – 31. 12. 2012
Predĺženie projektu 01. 06. 2009 – 30. 06. 2014
Kód projektu: 24150120039
Kód ŠOP SR: 22140
Výdavky projektu: 2 100 398,69

Rozpočet projektu (v EUR)
Názov skupiny výdavkov Oprávnené výdavky (v EUR) Neoprávnené výdavky (v EUR) Celkové výdavky (v EUR) Podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu (v %)
Operačný cieľ 5.1
610620 Osobné náklady 111 815,81 0,00 111 815,81 5,32
631001 Tuzemské cestovné náhrady 3 248,14 0,00 3 248,14 0,15
631002 Zahraničné cestovné náhrady 2 196,79 0,00 2 196,79 0,10
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 28 867,90 0,00 28 867,90 1,37
637004 Všeobecné služby 33 235,60 0,00 33 235,60 1,58
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 125 666,46 0,00 125 666,46 5,98
711003 Nákup softvéru 3 802,62 0,00 3 802,62 0,18
633002 Materiál výpočtová technika 8 970,00 0,00 8 970,00 0,43
633004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 43 599,29 0,00 43 599,29 2,08
633005 Materiál, špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 19 109,80 0,00 19 109,80 0,91
633006 Materiál všeobecný 2 473,86 0,00 2 473,86 0,122
633010 Materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 12 083,01 0,00 12 083,01 0,58
637010 Na úlohy výskumu a vývoja 1 339 737,25 0,00 1 339 737,25 63,78
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 33 369,50 0,00 33 369,50 1,59
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu 99 603,00 0,00 99 603,00 4,74
714001 Nákup osobných automobilov 32 850,00 0,00 32 850,00 1,56
Spolu Operačný cieľ 5.1 1 900 629,03 0,00 1 900 629,03 90,49
Operačný cieľ 5.3
610620 Osobné náklady 14 193,62 0,00 14 193,62 0,68
631001 Tuzemské cestovné náhrady 243,30 0,00 243,30 0,01
631002 Zahraničné cestovné náhrady 732,70 0,00 732,70 0,03
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 2 246,52 0,00 2 246,52 0,11
637004 Všeobecné služby 89 119,30 0,00 89 119,30 4,24
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 51 732,85 0,00 51 732,85 2,46
633006 Materiál všeobecný 476,05 0,00 476,05 0,02
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 41 025,32 0,00 41 025,32 1,95
Spolu Operačný cieľ 5.3 199 769,66 0,00 199 769,66 9,51
Spolu s riadením a publicitou 2 100 398,69 0,00 2 100 398,69 100,00