img_1 img_2

AKTIVITY VÝSKUMU A MONITORINGU POPULÁCIÍ VEĽKÝCH ŠELIEM A MAČKY DIVEJ NA SLOVENSKU

A. Vypracovanie komplexnej štúdie o etológii medvedej populácie na Slovensku Aktivita je rozdelená na tri podaktivity:
A1. Proces imobilizácie 15 jedincov medveďov
A2. Proces telemetrického GPS satelitného monitoringu 15 jedincov medveďa hnedého, zberu dát a ich vyhodnotenia pomocou softwarových produktov
A3. Vypracovanie a tlač komplexnej štúdie o etológii medvedej populácie na Slovensku

B. Vypracovanie komplexnej štúdie odhadu početnosti populácie medveďa hnedého neinvazívnou metódou rozboru DNA zo vzoriek trusu
Aktivita je rozdelená na tri podaktivity:
B1. Zber vzoriek trusu a ostatného biologického materiálu a rozbory DNA.
B2. Vlastné rozbory DNA
B3. Vypracovanie a tlač komplexnej štúdie o odhade početnosti medvedej populácie na Slovensku

C. Vypracovanie štúdie zdravotného stavu populácie medveďa hnedého na Slovensku
Aktivita je rozdelená na dve podaktivity:
C1. Zisťovanie zdravotného stavu populácie
C2. Vypracovanie a tlač komplexnej štúdie o zdravotnom stave medvedej populácie na Slovensku

D. Vypracovanie štúdie komplexného zisťovania stavu populácie veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku pomocou podporných foriem monitoringu
D1. Veľkoplošný monitoring veľkých šeliem
D1a. Stacionárny veľkoplošný monitoring veľkých šeliem na výberových plošných jednotkách
D1b. Veľkoplošné sčítavanie medveďa na výberových plošných jednotkách
D2. Nepretržitý monitoring populácií veľkých šeliem bude rozdelený na dva druhy:
D2a. Intenzívny monitoring
D2b. Extenzívny monitoring
Dotazníkové mapovanie území areálu prirodzeného rozšírenia v Slovenskej republike.
Zber údajov o uhynutých a odlovených jedincoch.
V rámci tejto aktivity budú monitorované všetky druhy veľkých šeliem a mačky divej rozšírených v rámci Slovenskej republiky.
D3. Nepretržitý monitoring populácie mačky divej
Hlavnou metódou je pravidelné a opakované stopovanie a sledovanie všetkých znakov existencie jedincov v daných lokalitách na základe výskytu stôp, trusu, ap.
D3a. Monitoring mačky divej formou pascí
D3b. Evidencia všetkých správ a signálnych údajov o súčasnom výskyte mačky divej.
D3c. Vypracovanie detailnej časovo – analytickej štúdie, ktorá by zhodnotila vývoj populácie mačky divej na území SR behom posledných 3 – 4 storočí s dôrazom na preukázanie vierohodnosti (či nevierohodnosti) historických dôkazov výskytu.
D3d. Vypracovanie porovnávacej stanovištnej analýzy u existujúcich populáciach mačky divej v strednej Európe a na jej podklade vytvorenie mapy areálu prirodzeného rozšírenia (dlhodobého výskytu), ktorá by charakterom prírodných pomerov (kombinácia biotických a abiotických činiteľov) odpovedala biotopovým nárokom monitorovaného druhu.

E. Vypracovanie komplexnej štúdie škôd spôsobených veľkými šelmami a možnosti ich eliminácie
Pre vypracovanie manažmentových plánov (ochrany a obhospodarovania) populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku ako hlavného výstupu projektu bolo navrhnutých viacero spôsobov monitoringu, ktoré budú navzájom porovnávané a vyhodnocované, aby poskytli ucelený obraz informácií na stanovenie jej optimálneho spôsobu ochrany a ekologického obhospodarovania. V rámci manažmentových opatrení (ochrany) je potrebné vyriešiť aj problematiku oceňovania škôd na hospodárskych zvieratách, poľovnej zveri, poľnohospodárskych plodinách a majetku spôsobených medveďom.

F. Spracovanie databázy pre vypracovanie informačného systému IS
Vytvorenie a spracovanie historických a súčasných databáz Vypracovanie komplexného informačného systému predstavuje neoddeliteľnú súčasť manažmentu veľkých šeliem, nakoľko zabezpečí prehľadnosť a aktuálnosť uvedených údajov.

Aktivity na vypracovanie manažmentových plánov a plánov ochrany populácií veľkých šeliem a mačky divej
Doplnkové aktivity projektu - (vydávanie letákov, rozhlas, TV, účasť na seminároch a konferenciách, web stránka ap.)
G. Príprava a vydanie vedeckej publikácie
H. Príprava, vydanie a tlač špeciálnych náučno – propagačných publikácií pre verejnosť
I. Založenie a aktualizácia web stránky
J. Organizovanie a aktívna účasť na relevantných podujatiach