img_1 img_2

REALIZÁCIA AKTIVÍT

V tejto sekcii budeme pravidelne dopĺňať informácie o priebehu jednotlivých aktivít projektu. Pôvodná dĺžka projektu bola od 01. 06. 2009 do 31. 12. 2012. Kvôli neskoršiemu schváleniu projektu a následnému meškaniu realizácie ŠOP SR podala na MŽP SR žiadosť o predĺženie projektu do 30. 06. 2014. Nakoľko aj v súčasnosti realizácia niektorých aktivít projektu z objektívnych príčin mešká, ŠOP SR plánuje požiadať o mimoriadne predĺženie celého pro-jektu.

1. Aktivity výskumu a monitoringu populácií veľkých šeliem a mačky divej na Sloven-sku
A. Vypracovanie komplexnej štúdie o etológii medvedej populácie na Slovensku
Dĺžka trvania aktivity: 04. 05. 2010 – 30. 04. 2014

B. Vypracovanie komplexnej štúdie odhadu početnosti populácie medveďa hnedého ne-invazívnou metódou rozboru DNA zo vzoriek trusu
Dĺžka trvania aktivity: 01. 07. 2009 – 30. 11. 2012
Trvanie po zmene projektu:01. 09. 2012 – 28. 02. 2015

C. Vypracovanie štúdie zdravotného stavu populácie medveďa hnedého na Slovensku
Dĺžka trvania aktivity: 01. 10. 2009 – 31. 08. 2012
Trvanie po zmene projektu:01. 09. 2012 – 28. 02. 2015

D. Vypracovanie štúdie komplexného zisťovania stavu populácie veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku pomocou podporných foriem monitoringu
Dĺžka trvania aktivity: 01. 06. 2009 – 30. 11. 2012
Trvanie po zmene projektu:01. 06. 2009 – 31. 03. 2015

E. Vypracovanie komplexnej štúdie škôd spôsobených veľkými šelmami a možnosti ich eliminácie
Dĺžka trvania aktivity: 01. 10. 2009 – 30. 09. 2012
Trvanie po zmene projektu:01. 09. 2012 – 28. 02. 2015

F. Spracovanie databázy pre vypracovanie informačného systému IS
Dĺžka trvania aktivity: 01. 10. 2009 – 30. 11. 2012
Trvanie po zmene projektu:01. 10. 2009 – 31. 03. 2015

2. Vypracovanie manažmentových plánov a plánov ochrany populácií veľkých šeliem a mačky divej
Dĺžka trvania aktivity: 01. 01. 2011 – 30. 11. 2012
Trvanie po zmene projektu:01. 10. 2009 – 31. 03. 2015

3. Doplnkové aktivity projektu
Dĺžka trvania aktivít: 01. 06. 2009 – 31. 12. 2012
Trvanie po zmene projektu:01. 06. 2009 – 31. 05. 2015