img_1 img_2

O PROJEKTE

Projekt je zameraný na realizáciu podrobného výskumu a monitoringu populácií veľkých šeliem a mačky divej v rámci ich celého areálu rozšírenia, resp. tieto areáli rozšírenia upraviť na základe aktuálneho a potenciálneho výskytu týchto veľkých šeliem. Empirický materiál zozbieraný pri tomto výskume a monitoringu bude použitý na vypracovanie plánov manažmentu a ochrany o tieto veľké šelmy, ktoré by sa mali stať súčasťou európskych akčných plánov veľkých šeliem.

Celý projekt je rozdelený na tri základné okruhy:
1. Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku
2. Vypracovanie manažmentových plánov a plánov ochrany populácií veľkých šeliem a mačky divej
3. Podporné aktivity projektu

V rámci jednotlivých okruhov sú plánované rôzne aktivity vyplývajúce od druhu monitorovaného chráneného živočícha, ako aj z potrieb vyplývajúcich z výstupov projektu. Jednotlivé spôsoby monitoringu nebudú pre všetky uvedené druhy živočíchov rovnaké a budú realizované na základe už existujúcich metodík na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie. Jednotlivé navrhované spôsoby zberu empirického materiálu, resp. realizácia monitoringu aktuálneho stavu je rozdelená do dvoch základných skupín a to na terénne práce a kancelárske práce.