img_1 img_2

DÔVODY REALIZÁCIE PROJEKTU

Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku prebieha v súčasnosti len na základe „odborného odhadu“, pretože neexistujú relevantné komplexné vedecké údaje o ich populáciách a nie je pre nich zavedený jednotný monitoring. Problémy spočívajú na jednej strane v predpokladanom postupnom zväčšovaní veľkosti a hustoty populácie (medveď hnedý) a na druhej strane vo veľmi malej miere poznania chránených druhov živočíchov (mačka, rys). Veľmi dôležitý je aj fakt, že v rámci Európskej únie sú navrhnuté tzv. európske akčné plány veľkých šeliem, v rámci ktorých aj Slovenská republika musí vypracovať akčný plán veľkých šeliem. Tak isto absentuje na Slovensku aj program starostlivosti o vybrané druhy chránených živočíchov. Zároveň je potrebné poznamenať, že v súčasnosti je problematika veľkých šeliem veľmi intenzívne vnímaná hlavne odbornou verejnosťou, čo spôsobuje veľké problémy pri ich ochrane a aktívnom manažmente. Projekt pomerne úzko súvisí s navrhovanou zonáciou národných parkov a chránených krajinných oblastí, pretože vylíšenie jednotlivých zón s rôznymi viac alebo menej prísnymi obmedzeniami bude mať veľký význam pre ochranu a manažment veľkých šeliem.

Základným dôvodom vypracovania projektu bola východisková situácia v ochrane veľkých šeliem:
1. Zmenšovanie prirodzených biotopov – ľudskou činnosťou (zber lesných plodov, silné vyrušovanie, premena biotopov).
2. Rozšírenie niektorých druhov mimo areálu prirodzeného rozšírenia – migrácia za potravou (výskyt v poľnohospodárskych plodinách), synantropizácia ap.
3. Zvyšovanie hustoty populácie.
4. Zvýšené škody spôsobené veľkými šelmami – na poľnohospodárskych plodinách, hospodárskych zvieratách a včelstvách, poľovných druhoch zveri.
5. Zvýšené riziko nebezpečných stretov – jedná sa o medveďa, pomerne časté strety človeka s medveďom.
6. Úroveň poznania – „vedecký odhad“ – nemožnosť stanovenia cieľov a praktickej realizácie ochrany a manažmentu.

Realizácia projektu je dôležitá z hľadiska komplexného vyriešenia problematiky veľkých šeliem na Slovensku. Dôležité je spresnenie údajov o:
- ich celkovom počte,
- hustote populácií,
- pohlavnej a vekovej štruktúre,
- dennej a sezónnej aktivite (dĺžka hibernácie ap.) vo vzťahu k prírodným aj antropogénnym faktorom,
- správaní sa vo vzťahu k antropogénnym faktorom,
- zdravotnom stave a kondícii,
- priestorovej aktivite a migrácii,
- veľkosti a prekrývaní domovských okrskov (HOME RANGE),
- vzájomných vnútrodruhových vzťahoch v rámci populácie,
- vhodnosti, resp. nevhodnosti biotopov,
- zhodnotenie existujúcich spôsobov ochrany proti škodám,
- ochrane a poľovnom obhospodarovaní.