Bardejov Košice Prešov Sabinov Svidník Stropkov Vranov n/T

CHÚ okresu Vranov nad Toplou

NPR Oblík
NPR Šimonka
PR Hermanovské skaly
PR Hlinianska jelšina
PR Zámutovská jelšina
PR Zámutovské skaly
PP skaly pod Pariakovou
PP Žipovské mŕtve rameno
PP Petkovský potok
PP Zapikan
PP Zárez Stravného potoka
CHA Medzianske skalky
CHA Radvanovské skalky
CHA Štefanovská borina


NPR Oblík

NPR Oblík

Katastrálne územie: Petrovce
Rozloha: 90 ha
Vyhlásená v roku: 1964
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Chránené územie sa nachádza v SV časti Slánskych vrchov. Ide o vysunutý sopečný kužeľ, na ktorom sa vyvinuli veľmi pestré lesné a rastlinné spoločenstvá. Nájdeme tu jaseňové javoriny, lipové javoriny a bučiny pralesovitého charakteru. Cez režerváciu vedie aj náučný chodník s prírodovedným zameraním.


NPR Šimonka

NPR Šimonka

Katastrálne územie: Zlatá Baňa, Hermanovce nad Topľou, Zámutov
Rozloha: 33,52 ha
Vyhlásená v roku: 1950
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Chránené územie sa nachádza v Severnéj časti Slánskych vrchov v nadmorskej výške 1092 m.n.m. Je jedinečnou ukážkou lesných spoločenstiev pralesovitého charakteru - lesy sú riedke, so starými, zakrpatenými, netvárnymi i práchnivejúcimi kmeňmi, čo zapríčiňujú tunajšie klimatické podmienky vietor, sneh a mráz. Na strmých svahoch plytká kamenitá pôda ľahko podlieha erózii, preto tu majú lesy ochrannú funkciu. Nájdeme tu javorové bučiny a jaseňové bučiny a miestami je vtrúsený brest horský. V hustom bylinnom podraste je hojná papraďka samičia (Athyrium filix-femina), starček hájny (Senecio nemorensis) a mnoho iných druhov. Veľkou vzácnosťou je liana plamienok alpínsky (Clematis alpina). Z vrcholu Šimonky je veľmi pekný výhľad na širšie okolie Oblíka.


PR Hermanovské skaly

PR Hermanovské skaly

Katastrálne územie: Hermanovce nad Topľou
Rozloha: 33,07 ha
Vyhlásená v roku: 1980
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Nachádzajú sa v SV časti Slánskych vrchov. Predstavujú najväčší skálný komplex Slánskeho pohoria tvorený andezitmi a ryolitmi, na ktorých sa vyvinulo reliktné rastlinné spoločenstvo. Miestny názov tohoto krajinársky významného skálného útvaru je Čertova brána. V štrbinách juznych svahov najčastejšie nájdeme brezu bielu a jarabinu vtáčiu. Severné svahy sú pokryté hrubou vrstvou machov a čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus). Aj zo zoologickej stránky predstavujú skaly významné náležíská a klasickú ukážku spoluhniezdenia sokola a krkavcov.


Hlinianska jelšina

PR Hlinianska jelšina

Katastrálne územie: Hlinné
Rozloha: 46,15 ha
Vyhlásená v roku: 1981
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Chránené územie sa nachádza v SV cípe Slánskych vrchov, pozdĺž jedného z pravostranných prítokov Tople. Jedná sa o sústavu zamokrených terénnych depresií s prameňiskami, na ktorých sa vyvinuli spoločenstvá jaseňových jelšín a vlhkých bučín. Jelša lepkavá tu vytvára zaujímavé tvary s barlovými koreňmi. V podraste nájdeme vlhkomilné druhy rastlín, najmä ostríce.


PR Zámutovská jelšina

Katastrálne územie: Rudlov
Rozloha: 0,66 ha
Vyhlásená v roku: 1981
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Lokalita sa nachádza v SV časti Slánskych vrchov v doline potoka tečúceho do Zámutova. V rozšírenej časti doliny, ktorá je v jarných mesiacoch zatopená sa vytvoril malý lužný lesík jelše lepkavej (Alnus glutinosa). V podraste dominujú ostríce a papradiny. Spolu s Hliňanskou jelšinou sú ukážkou zachovalých pôvodných jelšových porastov mimo oblasť lužných lesov, kde sú tieto maloplošné biotopy prirodženou súčasťou rozsiahlych bučín.


Zámutovské skaly

PR Zámutovské skaly

Katastrálne územie: Zamutov, Rudlov
Rozloha: 30,67 ha
Vyhlásená v roku: 1981
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Zámutovské skaly sú jedným z najvýznamnejších prírodných výtvorov v Slánskych vrchoch. Vyvinula sa tu vzácna teplomilná vegetácia, miestami reliktného charakteru. Na skálných svahoch nájdeme krovité porasty tavoľníka prostredného, skálníka, ruží, jarabiny vtáčej, borievky a ďalších.


PP Skaly pod Pariakovou

Katastrálne územie: Juskova Voľa
Rozloha: 3,00 ha
Vyhlásená v roku: 1987
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Chránené územie sa nachádza v centrálnej časti Slánskych vrchov. Základ komplexu skálných útvarov tvoria pozostatky lávových prúdov. Napriek tomu, že v letnom období sú skryté v lesnom poraste, esteticky dopĺňajú krajinu hornatého typu. Lesné spoločenstvá sú tvorené bukom, dubom, javorom a brezou. Miestami je vtrúsený jaseň a brest horský. Na severných svahoch skál sa vyskytuje brusnica pravá a čučoriedka obyčajná. Skaly sú porastené aj sladičom obyčajným a sležínníkmi. Pozoruhodný je výskyt zákonom chráneného chvostnika jedľového (Huperzia selago).


PP Žipovské mŕtve rameno

Katastrálne územie: Vyšný Žipov
Rozloha: 2,27 ha
Vyhlásená v roku: 1990
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Lokalita sa nachádza v Beskydskom predhorí pri obci Vyšný Žipov. Je to mŕtve rameno Tople, ktoré leží v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine. Je hlboké 0,5 až 3 metre a je útočiskom mnohých vodných druhov rastlín a živočíchov. Na vodnej hladine dominujú červenavce, príbrežná zóna je porastená pálkou a brehy sú porastené vŕbami, jelšami a topoľmi. Bolo tu zistených mnoho druhov mäkkýšov, z ktorých viaceré sú na Slovensku ohrozené.


PP Petkovský potok

Katastrálne územie: Petkovce
Rozloha: 6,76 ha
Vyhlásená v roku: 1990
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Chránené územie sa nachádza na okraji Nízkych Beskýd neďaleko obce Petkovce. Petkovský potok patrí medzi geomorfologicky a botanicky pozoruhodné územia. Je to úzka a krátka kaňonovitá roklina tvaru V so strmými svahmi. Tok potoka je bystrinný, kaskádovitý so skalnatým dnom, ktoré tvoria pieskovce. Na svahoch rokliny možno sledovať akumuláciu trávertínov s výskytom malakofauny. Brehy potoka sú porastené vlhkomilnými spoločenstvami ostríc a svahy sú pokryté lesom s borovicou, brezou, bukom a lieskou. Nad potokom sa nachádzajú najvzácnejšie porasty chráneného jaseňa mannového (Fraxinus ornus).


PP Zapikan

Katastrálne územie: Davidov
Rozloha: 1,00 ha
Vyhlásená v roku: 1993
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Nachádza sa v centrálnej časti Slánskych vrchov pri Obci Davidov. Predstavuje impozantnú roklinu Komorského potoka s bralnými formami, podomletými prevysmi a vodopádom. Je to turisticky zaujímavá a vedecky náučná lokalita.


PP Zárez Stravného potoka

Katastrálne územie: Pavlovce
Rozloha: 4,04 ha
Vyhlásená v roku: 1994
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Chránené územie sa nachádza v Severnej časti Slánskych vrchov, pri obci Pavlovce. Strávný potok tu vytvára hlbokú roklinu, v ktorej sú zaujímavé bralné formy spolu s perejami a kaskádami. Skalné steny rokliny dosahujú miestami až 15 metrov. Na začiatku chráneného územia vyviera minerálny prameň. Vegetačný kryt je tvorený lesným spoločenstvom bučín a jelše lepkavej.


Poniklec veľkokvetý

CHA Radvanovské skalky

Katastrálne územie: Radvanovce
Rozloha: 0,76 ha
Vyhlásená v roku: 1990
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Radvanovské skalky predstavujú časť bradlového pásma v SZ časti okresu Vranov n/T. Sú porastené typickými suchomilnými a teplomilnými trávinnými spoločenstvami s hojným výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín - poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), veternica lesná (Anemone nemorosa) a zastúpené sú tu aj viaceré druhy vstavačovitých. Vrámci okresu patrí táto lokalita k posledným zachovalým, nakoľko ostatné lokality bradlového pásma boli rozorané až k úpätiam bradiel, prípadne boli iným spôsobom poškodené.


CHA Medzianske skalky

Katastrálne územie: Medzianky
Rozloha: 4 ha
Vyhlásená v roku: 1990
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Medzianske skalky sa nachádzajú v Beskydskom predhorí nad obcou Medzianky. Majú rovnaký charakter ako Radvanovské skalky. Sú to vápencové skalky s bohatou xerotermnou vegetáciou. Sú to kvetnaté spoločenstvá tráv s množstvom chránených druhov - poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), veternica lesná (Anemone nemorosa) a zastúpené sú tu aj viaceré druhy vstavačovitých.


črievičník papucka

CHA Štefanovská borina

Katastrálne územie: Stefanovce
Rozloha: 2,04 ha
Vyhlásená v roku: 1992
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Chránené územie je súčasťou bradlového pásma tiahnuceho sa južným okrajom Nízkych Beskýd. Jedná sa o zvyšky borovicovo dubových porastov, ktoré boli v minulosti ovplyvnené pastvou a výrubmi. V bylinnom podraste sú hojne zastúpené chránené druhy rastlín, najmä vstavačovitých - črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia), vstavač purpurový (Orchis purpurea) a viacero ďalších.