Bardejov Košice Prešov Sabinov Svidník Stropkov Vranov n/T

CHÚ okresu Sabinov

NPR Hradová Hora
PR Bišar
PR Valalská voda
PP Bradlové pásmo


Čemerica purpurová

NPR Hradová hora

Katastrálne územie: Bodovce
Rozloha: 13,49 ha
Vyhlásená v roku: 1981
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Chránené územie sa nachádza v JV časti Čergova, na hlavnom hrebeni Hradovej hory. Striedajú sa tu typické bučiny, lipové javoriny a jaseňové javoriny. Je tu hojne rozšírený vzácny východokarpatský druh čemerica purpurová (Helleborus purpurascens). Častý je aj áron alpínsky (Arum alpinum). Svojou prítomnosťou vtláčajú týmto lesom východokarpatský charakter a sú ukážkou prenikania východokarpatskej flóry smerom na západ. PR Hradová hora je najstaršou rezerváciou v Čergove.


ľalia cibulkonosna

PR Bišar

Katastrálne územie: Tichý Potok
Rozloha: 1,67 ha
Vyhlásená v roku: 1979
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Chránené územie bolo vyhlásené pre ochranu typických spoločenstiev horských kvetnatých lúk Levočských vrchov. Vrcholové a svahové lúky na hornom toku Torysy tvoria pestrú mozaiku s lesnými porastami a lieskovými kroviskami. Lúky medzi lesnými remízami tvorenými smrekom, jedľou, smrekovcom, bukom a liesčinami boli oddávna využívané ako kosienky a čiastočne pasienky. Tento systém citlivého horského hospodárenia dovolil, aby vzácna kvetena týchto lúk ostávala stále zachovalá. Nájdeme tu laliu cibuľkonosnú (Lilium bulbiferum), viacero druhov vstavačovitých rastlín a iné.


žltohlav najvyšší

PR Valalská voda

Katastrálne územie: Bajerovce
Rozloha: 14,43 ha
Vyhlásená v roku: 1980
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
územie sa nachádza na východných úpätiach Levočských vrchov. Tvorí ho rozsiahle pramenisko Valalskej vody. Predstavuje najrozsiahlejšie územie s výskytom vachty trojlistej (Menyanthes trifoliata)na východnom Slovensku. Nachádzajú sa tu hodnotné močiarne a slatinné porasty lúčnych ostricových spoločenstiev, v ktorých nájdeme okrem iného napr. žltohlav najvyšší (Trollius altissimus), mäsožravú tučnicu obyčajnú (Pinguicula vulgaris) alebo horec jarný (Gentiana verna).


PR Bradlové pásmo

PP Bradlové pásmo

Katastrálne územie: Kamenica
Rozloha: 20,12 ha
Vyhlásená v roku: 1989
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Nachádza sa v Spišsko šarišskom medzihorí. Medzi obcami Kamenica a Kyjov nájdeme roztrúsené skalné útvary, ktoré májú mimoriadny estetický a krajinársky význam. Najpôsobivejší je kamenický hradný vrch, na ktorom sa rozprestierajú rozvaliny dávneho stredovekého strážneho hradu. Predná a Zadná skala, Sokolia skala a Spiaci obor. Okolie bradiel tvorí poľnohospodárska pôda, ktorá je pre svoju neplodnosť a plytkosť využívaná ako lúky a pasienky. Žijú na nich mnohé vzácne druhy živočíchov - užovka hladká (Coronella austriaca), chrapkáč poľný (Crex crex), syseľ pasienkový (Citellus citellus).