Bardejov Košice Prešov Sabinov Svidník Stropkov Vranov n/T

CHÚ okresu Bardejov

NPR Becherovská tisina
NPR Čergovský Minčol
NPR Pramenisko Tople
NPR Regetovské rašelinisko
NPR Stebnícka Magura
PR Livovská jelšina
PR Pod Beskydom
PR Slatina pod Lieskovcom
PR Zborovský hradný vrchTis obyčajný

NPR Becherovská tisina

Katastrálne územie: Becherov
Rozloha: 24,13 ha
Vyhlásená v roku: 1954
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Rezervácia sa nachádza na severovýchodných svahoch ondavskej vrchoviny a chráni najväčší pôvodný výskyt zákonom chráneného tisú obyčajného (Taxus bacata) vo flyšovej oblasťi Karpát. Je to pozostatok niekdajších slávnych a svetoznámych bardejovských tisov. Tis tu rastie na strmých pieskovcových svahoch so sklonom až 65 °. Tis je tu často ohrozovaný zosuvmi pôdy. Tieto extrémne podmienky ovplyvňujú jeho prirodzené úbytky a aj jeho vzhľad - prevládajú kríkovité formy nad stromovitými. Okolité lesy predstavujú sutinové bukovo javorové lesy s mesačnicou trvácou a množstvom rôznych druhov papraďín.


vrcholové lúky Čergovského Minčola

NPR Čergovský Minčol

Katastrálne územie: Livovská Huta, Kyjov, Kamenica
Rozloha: 171 ha
Vyhlásená v roku: 1984
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Nachádza sa na severovýchode vrcholového hrebeňa Čergova, v nadmorskej výške 1157 m.n.m. Vrcholovú časť Minčola pokrývajú čučoriedkové a brusnicové hole s trávnatými zárastami psice tuhej (Nardus stricta) a množstvom vzácnych pestro kvitnúcich rastlín - cesnakom hadím (Allium victorialis), podbelicou alpínskou (Homogyne alpina), ľaliou zlatohlavou (Lilium martagon), horcom luskáčovitým (Gentiana asclepiadea) a inými druhmi horských lúk. Tieto vrcholové lúky vznikli ľudskou činnosťou pri tzv. valašskej kolonizácii, teda odlesňovaním vrcholových hrebeňov za účelom pasenia kôz a oviec. Bez ľudskej starostlivosti by opäť zarástli lesom, a preto je nutné ich udržiavať pravidelným kosením prípadne pasením. Do NPR sú zahrnuté aj lesné porasty, ktoré radíme k horským bučinám a javorovým bučinám.


NPR Pramenisko Tople

Katastrálne územie: Livovská Huta
Rozloha: 28,66 ha
Vyhlásená v roku: 1992
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Chránené územie sa nachádza v pohorí Čergov. tvorí ho záver doliny rieky Tople s jej prameniskom a priľahlými horskými lúkami hlavného hrebena Čergova. Lesné porasty sú tvorené spoločenstvami jedľobučín. Hojne je zastúpený aj javor horský. Vrcholové a svahové lúky sú botanicky veľmi bohaté.


Diablik močiarny

NPR Regetovské rašelinisko

Katastrálne územie: Regetovka
Rozloha: 2,55 ha
Vyhlásená v roku: 1979
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Nachádza sa severovýchodne nad obcou Regetovka. Tento slatinnorašelinný biotop sa vyvinul na nepriepustnom flyšovom podloží. V centrálnej časti je pokryté súvislou vrstvou rašelinníkov a je hlboké 9 metrov. Na okrajoch tu rastie podľa stupňa zamokrenia celá škála ostrícových spoločenstiev, ktoré boli v minulosti na suchších miestach kosené a zamedzilo sa tak zmladzovaniu jelšových porastov. K najvzácnejším druhom, ktoré tu boli zistené patrí predovšetkým diablik močiarny (Aron palustris), ktorý tu má jediné nálezisko na východnom Slovensku. Z ďalších vzácnych druhov tu nájdeme mäsožravú rosičku okrúhlolistú (Drosera rotundifolia) a vachtu trojlistú (Menyanthes trifoliata).


NPR Stebnícka magura

NPR Stebnícka Magura

Katastrálne územie: Stebník, Zborov
Rozloha: 184,24 ha
Vyhlásená v roku: 1964
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
NPR chráni pôvodné, prirodzené, miestami až pralesovité lesné spoločenstvá. Ide o sutinové bukové javoriny, javorové bučiny a jedľové bučiny. Pre územie rezervácie je veľmi charakteristické veľké zastúpenie rôznych druhov papraďín a chránená Skopólia kranská (Scopolia craniolica).


Livovská jelsina

PR Livovská jelšina

Katastrálne územie: Livov, Lukov
Rozloha: 13,17 ha
Vyhlásená v roku: 1986
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Rezervácia chráni prípotočné porasty jelše sivej s masovým výskytom chráneného perovníka pštrosieho (Matteuccia struthiopteris).


hadí jazyk

PR Pod Beskydom

Katastrálne územie: Nižná Polianka
Rozloha: 8,45 ha
Vyhlásená v roku: 1988
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Chránené územie sa nachádza v SZ časti Nízkych Beskýd. Predstavuje komplex zachovalých a botanicky významných slatinných lúk. Podľa stupňa zamokrenia je tu vyvinutá celá škála lúčnych slatinných spoločenstiev, ktoré sú charakteristické pre oblasť flyšu na severovýchodnom Slovensku. Najvzácnejší druh týchto spoločenstiev je všeobecne vzácna papraď jazyk hadí (Ophioglossúm vulgatum). Jeho prítomnosť na lokalite dáva týmto lúkam významnú hodnotu, pretože väčšina podobných lúk bola na východnom Slovensku odvodnená alebo rozoraná.


vachta trojlistá

PR Slatina pod Lieskovcom

Katastrálne územie: Bardejovská Nová Ves
Rozloha: 0,71 ha
Vyhlásená v roku: 1979
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Ide o chránené nálezisko vachty trojlistej (Menyanthes trifoliata). Travinné spoločenstvo tu tvoria mnohé charakteristické druhy ostríc. Predstavuje najzachovalejší slatinný biotop okresu Bardejov.


Hrad Zborov

PR Zborovský hradný vrch

Katastrálne územie: Zborov
Rozloha: 25,51 ha
Vyhlásená v roku: 1950
Mapa: 1:50000
Charakteristika územia:
Jedna z prvých rezervácií vyhlásených na východnom Slovensku. Zborovský hradný vrch je významná krajinárska dominanta. V lesnom poraste sú pozoruhodné niekoľko storočné staré duby, ktoré boli vysadené pozdĺž príjazdovej cesty k hradu a sú svedkami dávnej histórie.