Bielokarpatský ovocný poklad
kód zmluvy PP-2013-009
účtovný kód 24381

Cieľ projektu
Záchrana starých krajových odrôd ovocných drevín v regióne Bielych Karpát, ich mapovaním, uchovávaním a rozširovaním, ako prínos k zachovaniu kultúrneho a prírodného dedičstva, využitím a efektívnym prenosom najlepších švajčiarskych skúseností.

Príjemca
Štátna ochrana prírody SR, Správa ChKO Biele Karpaty Nemšová

Švajčiarsky partner
Nadácia ProSpecieRara so sídlom v Bazileji

Spolupracujúce organizácie
Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene
Centrum výskumu rastlinnej výroby, Génová banka SR Piešťany

Finančná podpora
Blokový grant pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého sprostredkovateľom je nadácia Ekopolis
Udelený grant = 179 110 €
celkový rozpočet 199 011 €
spolufinancovanie 10 %

Aktivity
1. riadenie projektu
2. mapovanie jedincov starých krajových odrôd ovocných drevín, výskum odrodovej diverzity a vytvorenie databázy starých a krajových odrôd podľa švajčiarskeho vzoru
3. sady – založenie a starostlivosť o sady (Primárna kolekcia – novozaložený sad starých a krajových odrôd Bielych Karpát, Duplikovaná kolekcia – vzrastlé jedince ovocných drevín, zachované na mieste výskytu)
4. príprava a založenie Asociácie pestovateľov a podporovateľov starých sort a usporiadanie hodnotiacej konferencie
5. popularizácia - práca s cieľovými skupinami a verejnosťou, propagačné, publikačné a doplnkové aktivity

Očakávané výsledky:
• zmapovanie výskytu jedincov starých krajových odrôd ovocných drevín (jablone, hrušky a oskoruše) v regióne Bielych Karpát (21 katastrov, viac ako 50 000 hektárov)
• databáza výskytu starých a krajových odrôd ovocných drevín - vytvorenie a naplnenie slovenskej verzie pre región Bielych Karpát – min. 600 údajov
• príprava a stabilizovanie priestoru pre založenie primárnej kolekcie - prenajatie a úpravy pozemku na založenie sadu (1,9 ha), výsadba podpníkov
• založenie a stabilizovanie duplikovanej kolekcie a starostlivosť o vzrastlé stromy – min. 50 stromov
• vybudovanie platformy pre spoluprácu pri záchrane starých a krajových odrôd ovocných drevín v regióne Bielych Karpát – Asociácia pestovateľov a podporovateľov starých sort
• posilnenie zaangažovanosti zainteresovaných jednotlivcov a subjektov podporou výmeny informácií a skúseností - konferencia
• zvýšenie informovanosti cieľových skupín (ovocinári, záhradkári, majitelia pozemkov, obyvatelia obcí, samosprávy, školy, atď.) o projekte - cieľoch, aktivitách a očakávaných výsledkoch– tlačené materiály
• aktivizácia konkrétnej cieľovej skupiny pre dobrovoľnícke zapojenie do projektu – prednášky pre školy
• informovanie širokej verejnosti o projekte a ním riešenej problematike – informačné stánky s výstavou a ochutnávkou ovocia a produktov
• vybudovanie nových partnerstiev a príklady dobrej praxe

Informácie o projekte:
http://www.bgsfm.sk/blokovy-grant-pre-podporu-partnerstiev/informacie-o-projektoch-pp/27-bielokarpatsky-ovocny-poklad.html