Centrum výskumu rastlinnej výroby

Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany bolo zriadené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky v roku 2008 ako následnícka organizácia Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu v Nitre.
Zabezpečuje výskum a vývoj, zhromažďovanie, hodnotenie a využívanie poznatkov z oblasti všeobecnej a špeciálnej rastlinnej výroby a súvisiacich odborov poľnohospodárskych a prírodných vied s orientáciou na rozvoj a udržateľnosť poľnohospodárstva, jeho konkurencieschopnosť a krajinotvorbu, princípy hospodárenia na pôde, optimalizovanie technológií pestovania rastlín a využitia produktov rastlinnej výroby, zhromažďovanie, ochranu a využitie genofondu rastlín, charakterizovanie a tvorbu nových typov rastlín so zlepšenými vlastnosťami pre využitie v rastlinnej výrobe a prenos poznatkov výskumu a vývoja do užívateľskej praxe.
Činnosti organizácie reagujú na záujmy a požiadavky spoločnosti, poľnohospodárstva, vidieka, životného prostredia a meniace sa vonkajšie a vnútorné podmienky týkajúce sa rastlinnej a súvisiacej výroby a poľnohospodárstva. Centrum sa podieľa na riešení národných európskych, ale aj svetových výskumných programov a projektov. Dôležitou činnosťou centra je špeciálne poradenstvo vrátane koncepčnej, expertíznej, normotvornej, legislatívnej a projekčnej činnosti. Významným poslaním centra je zabezpečovanie vedeckej a odbornej výchovy a pedagogickej činnosti, vydávanie vedeckej a odbornej tlače.

Viac informácií o štruktúre organizácie a aktivitách nájdete na http://www.cvrv.sk.


ProSpecieRara

Švajčiarskym partnerom projektu Bielokarpatský ovocný poklad je nadácia ProSpecieRara (PSR) - nezisková mimovládna organizácia, ktorá od roku 1982 chráni a aktívne podporuje biodiverzitu v poľnohospodárstve.
V úzkej spolupráci s farmármi, súkromnými i verejnými inštitúciami a mnohými dobrovoľníkmi PSR garantuje prežitie a trvalo udržateľné využitie ohrozených pestovaných rastlín a vzácnych plemien zvierat.
Organizácia sídli v Bazileji, pobočky má v Ženeve, Bellinzone a Freiburgu. Má 20 zamestnancov, podporuje ju 9500 donorov a 2500 dobrovoľníkov.
Chovateľská asociácia PSR udržuje 26 vzácnych plemien zvierat, zatiaľ čo zbierky rastlín PSR obsahujú 1800 ovocných odrôd, 1000 záhradných a poľných plodín, 450 bobuľovín, 250 variet okrasných rastlín a 250 odrôd viniča. Okrem malej genobanky, PSR koordinuje aj sieť poľnohospodárskych subjektov, ktorú tvorí okolo 160 sadov, ukážkových fariem, viníc a záhrad. Za viac ako dvadsať rokov PSR vyvinula obsiahlu databázu, ktorá sa zameriava na riadenie ochranárskej praxe na farmách a spoluprácu s mnohými dobrovoľníkmi.
Nadácia má skúsenosti aj s realizáciou spoločných projektov s partnermi zo strednej a východnej Európy (napr. projekt "Naša AGRO - BIOdiverzita" v spolupráci aj s lotyšskou EHF (The Latvian Eco-health farm) a rumunskou nadáciou ADEPT.

V projekte Bielokarpatský ovocný poklad poskytne PSR svoje bohaté skúsenosti a know-how v riešenej problematike prostredníctvom vzájomných návštev a poskytnutím databázy starých a krajových odrôd na adaptáciu a využitie v slovenských podmienkach.

Viac informácií o štruktúre organizácie a aktivitách nájdete na www.prospecierara.ch

V septembri 2013 PSR organizovala medzinárodné podujatie Let's Liberate Diversity! Forum, ktoré každoročne združuje jednotlivcov a inštitúcie z celej Európy, zaoberajúce sa uchovaním agrobiodiverzity na farmách a v záhradách. Viac informácii na http://www.lldforumch2013.liberatediversity.org.


Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky

Fakulta ekológie a environmentalistiky vznikla v roku 1991 ako tretia fakulta na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (VŠLD) pod názvom Fakulta ekológie. Vznikom fakulty zároveň došlo k premenovaniu VŠLD na Technickú univerzitu vo Zvolene. V roku 1995 bola fakulta premenovaná na Fakultu ekológie a environmentalistiky a dnes predstavuje jedinú čisto ekologicky a environmentálne zameranú fakultu v systéme vysokého školstva Slovenskej republiky. Jej poslaním je príprava odborníkov so širokým rozsahom vedomostí v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí pre potreby štátnej správy a miestnej samosprávy, odborných organizáciách ochrany prírody a krajiny ako aj životného prostredia v riadení Ministerstva životného prostredia SR, oddelenia životného prostredia výrobných podnikov a výskumu, ale aj mimovládne environmentálne organizácie a poradenstvo v oblastiach - odpadové hospodárstvo, odpadové plyny, odpadové vody, environmentálny monitoring, environmentálna kvalita výrobkov a technológií. Fakulta ako vedeckovýskumné pracovisko je zameraná na základný výskum predovšetkým v oblasti ekológie krajiny, lesných, poľnohospodárskych a urbanistických ekosystémov, všeobecnej ekológie, na aplikovaný výskum v oblasti dôsledkov výrobných technológií na životné prostredie a ekologickú kvalitu materiálov. Vedecko-výskumná práca katedier fakulty je zameraná na štyri oblasti:

• Základný výskum bioty (štúdium biodiverzity, vzťahy medzi biotou a prostredím, biomonitoring stavu prostredia)
• Základný výskum krajiny a jej zložiek (ekologické princípy tvorby, využívania a ochrany prírody a krajiny)
• Analýza a skúmanie zmien kvality životného prostredia človeka (monitorovanie faktorov životného prostredia, ekologizácia technologických procesov a výrob, starostlivosť o obnoviteľné prírodné zdroje, hospodárenie s odpadmi)
• Filozofické a sociálne aspekty vzťahov človeka, prírody a spoločnosti

Viac informácií o štruktúre organizácie a aktivitách nájdete na http://www.tuzvo.sk

Riešenie problematiky ochrany genofondu ovocných drevín

FEE intenzívne vníma potrebu ochrany genofondu starých a krajových odrôd ovocných drevín. Preto v roku 2012 založila sad starých a krajových odrôd nachádzajúci sa v k.ú. obce Tŕnie.
Postupne v ňom budú sústredené odrody zaznamenané predovšetkým v oblasti Slovenského Stredohoria. Na realizácii sa spolu so zamestnancami podieľajú v nemalej miere aj študenti univerzity. Časť z nich zároveň výskyt a rozšírenie starých a krajových odrôd rieši vo svojich záverečných prácach.
Bližšie informácie o budovaní sadu si môžete pozrieť na:
http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/fakulta_ekologie_a_environmentalistiky/o_fakulte/triedenie-minimalizacia-odpadu/sad-starych-krajovych-odrod-ovocnych-drevin.html