Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:mlok dunajský
Názov latinský :Triturus dobrogicus
Priaznivý stav:45 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0085 Dolný háj
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0113 Dlhé lúky
SKUEV0124 Bogdalický vrch
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0166 Ciglát
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0177 ©molzie
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0279 ©úr
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0314 Morava
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
SKUEV0513 Bencov mlyn
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1269 Ostrovné lúčky
SKUEV1311 Kačenky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR