Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6240
Názov biotopu :Subpanónske travinnobylinné porasty
Priaznivý stav :38 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :54 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria travinno-bylinné porasty, v ktorých prevládajú trsovité druhy zväčša úzkolistých tráv. V priestoroch medzi trsmi sa nachádzajú byliny s prízemnou ružicou listov, nízke plazivé kríčky, druhy tvoriace cibule a jednoročné druhy. Porasty osídľujú plytké, humusovo-karbonátové pôdy na miernych vápencových a dolomitových svahoch alebo plytké pôdy na kryštaliniku a na mladotreťohorných vyvrelinách na strmých skalnatých svahoch a skalných výstupoch. Na ich okraji sa tvoria komplexy s lemovými spoločenstvami. Biotop sa v minulosti často využíval ako extenzívne pasienky. Výskytom sa viaže na pahorkatinový a nižší horský stupeň v Malých Karpatoch, Bielych Karpatoch, Považskom Inovci, Strážovskej hornatine, Slovenskom krase a v celom páse mladotreťohorných pohorí.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0032 Ladmovské vápence
SKUEV0035 Čebovská lesostep
SKUEV0036 Litava
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0137 Záhrada
SKUEV0158 Modrý vrch
SKUEV0175 Sedliská
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0200 Klenovský Vepor
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0245 Boky
SKUEV0247 Rohy
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0261 Dedinská hora
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0271 Šándorky
SKUEV0274 Baské
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0330 Dunitová skalka
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0346 Pod Strážnym hrebeňom
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0352 Hrušovská lesostep
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0358 Soví hrad
SKUEV0362 Pieskovcové chrbty
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0390 Pusté pole
SKUEV0392 Brezovská stráň
SKUEV0566 Beckovské Skalice
SKUEV0567 Turecký vrch
SKUEV0669 Drieňové
SKUEV0708 Primovské skaly
SKUEV0737 Palanta
SKUEV0806 Babiná
SKUEV0811 Omšenská Baba
SKUEV0814 Hubovo
SKUEV0823 Sovie vinohrady
SKUEV0853 Chtelnické sysľovisko
SKUEV0868 Včelár
SKUEV0870 Horšianska dolina
SKUEV0872 Jedzina
SKUEV0875 Čierny hrad
SKUEV0877 Malý Bahorec
SKUEV0879 Lupka
SKUEV0889 Medovarské dubiny
SKUEV0890 Pírovské
SKUEV0891 Domanícke stráne
SKUEV0911 Vrchná hora
SKUEV0917 Dlhý vrch
SKUEV0932 Šimonka
SKUEV0965 Viniansky hradný vrch
SKUEV1362 Pieskovcové chrbty
SKUEV2366 Drienčanský kras
SKUEV2392 Brezovská stráň

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR