Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Soví hrad
Kód územia:SKUEV0358
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:43,470 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 43,47 ha)
Katastrálne územia :Šurice
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Spermophilus citellus


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR