Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Stredný tok Bodvy
Kód územia:SKUEV0954
Kraj:Koąický kraj
Rozloha:51,270 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 51,27 ha)
Katastrálne územia :Drienovec, Hos»ovce, Peder, Turňa nad Bodvou, Turnianska Nová Ves, ®arnov
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbus carpathicus
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio kesslerii
Romanogobio uranoscopus
Romanogobio vladykovi
Sabanejewia balcanica
Zingel streber


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR