Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Skribňovo
Kód územia:SKUEV0300
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:126,296 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 126,3 ha)
Katastrálne územia :Kráľova Lehota, Malužiná
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9150 Vápnomilné bukové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Boros schneideri
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpinaNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR