Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čiližské močiare
Kód územia:SKUEV0227
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:69,799 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 69,8 ha)
Katastrálne územia :Boheľov, Gabčíkovo, Padáň, Pataš, Veľký Meder, Vrakúň
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trnave č. 3/2009 z 10. decembra 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Čiližské močiare

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Anisus vorticulus
Cobitis taenia
Lutra lutra
Misgurnus fossilis
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Umbra krameriNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR