Dňa 12.júla 2017 bol aktualizovaný zoznam inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Európskej Únie vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1263/2017. Zoznam bol doplnený o ďalších 12 druhov, z toho 3 živočíchy a 9 rastlín.

Do zoznamu boli zaradené aj druhy, ktoré sa považujú za invázne druhy Slovenskej republiky a sú zaradené v prílohách č. 2 a 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ide o 3 druhy rastlín: boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum), glejovka americká (Asclepias syriaca) a netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera) a 2 druhy živočíchov: psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides) a ondatra pižmová (Ondatra zibethicus).