01 02 03 03

Územie európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra

Okresy: Banská Bystrica, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
Katastrálne územia: Dolný Harmanec, Motyčky, Staré Hory, Turecká, Kraľovany, Dulice, Folkušová, Belá pri Necpaloch, Blatnica, Turčianske Jaseno, Krpeľany, Necpaly, Nolčovo, Podhradie nad Váhom, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Turčianska Štiavnička, Záborie, Hubová, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa, Ružomberok, Stankovany, Mošovce, Rakša
Výmera lokality: 43 755,75 ha
Nadmorská výška: 422 - 1592 m n.m.

SKUEV0238 Jedno z najcharakteristickejších jadrových pohorí kryštalicko-druhohorného pásma vnútorných Západných Karpát vo Fatransko-tatranskej oblasti s príkrovovou stavbou. Na malej ploche v severnej časti pohoria vystupuje na povrch kryštalické jadro. Sedimentárny obal prevažnej časti územia je z druhohorných súvrství. Horniny krížňanského príkrovu tvoria hlavne Hôľnu Fatru s hladkými mäkko modelovanými svahmi na menej odolných horninách, ktoré budujú aj hlavný chrbát. S hôľnym reliéfom ostro kontrastuje Bralná Fatra tvorená mohutnými komplexami trvdých hornín chočského príkrovu (najmä vápence a dolomity) s prevahou bralného reliéfu so skalnými stenami, stupňami, bralnatými stráňami, vežami, skalnými oknami, tiesňavami a kaňonovitými dolinami. Na niektorých miestach sa vyskytujú aj menšie či väčšie vodopády, puklinové, puklinovo-erózne alebo horizontálne riečne jaskyne, previsové jaskyne a skalné previsy.
Prevažná časť územia je zalesnená, na niektorých miestach sa zachovali typické komplexy človekom málo narušených lesov a pralesovité formácie. V území sa vyskytuje široká škála lesných spoločenstiev od dubovo-bukového až po kosodrevinový lesný vegetačný stupeň. Optimálny vývoj a tým aj najväčšie zastúpenie tu dosahujú bukové lesy, sčasti sú zachované rozsiahlejšie komplexy prirodzených smrečín. Reliktný charakter majú na niektorých miestach spoločenstvá kosodreviny (Pinion mugo) a borovice (Pulsatillo slavicae-Pinion), vzácne aj ostrovčeky subxerotermofilných dubín. Charakteristický je veľký prirodzený výskyt tisu (Taxus baccata).
Časť hrebeňov Hôľnej Fatry je odlesnená a premenená na druhovo bohaté travinné biotopy s cennými nivačnými depresiami a poliami, lavínovými žľabmi a ďalšími extrémnymi stanovišťami.
Z hľadiska vývoja flóry a vegetácie zaujíma Veľká Fatra osobitné postavenie s mimoriadnou rozmanitosťou stanovíšť rastlín a ich spoločenstiev, spoločným výskytom druhov z rôznych vegetačných stupňov v bezprostrednej blízkosti a s výskytom jedinečných druhových populácií a reliktných spoločenstiev. Celkovo prevládajú horské druhy, ale prenikajú sem aj teplomilné a na teplo náročné druhy. Niektoré rastliny tu dosahujú geografické alebo výškové maximum v Západných Karpatoch, iné tu majú izolovaný výskyt v rámci Karpát. Početná je aj skupina endemických druhov a poddruhov.
Veľká Fatra je jedným z najvýznamnejších refúgií veľkých mäsožravcov (Carnivora) a iných typických horských druhov živočíchov v Západných Karpatoch. Vzácne sú napr. drobné zemné cicavce, vtáky a niektoré bezstavovce, vrátane endemických a reliktných druhov.

Biotopy európskeho významu:
Vápnomilné bukové lesy (9150)
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170)
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) (6210)
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230)
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430)
Nížinné a podhorské kosné lúky (6510)
Horské kosné lúky (6520)
Penovcové prameniská (7220)
Slatiny s vysokým obsahom báz (7230)
Nesprístupnené jaskynné útvary (8310)
Kyslomilné bukové lesy (9110)
Kosodrevina (4070)
Javorovo-bukové horské lesy (9140)
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210)
Lipovo-javorové sutinové lesy (9180)
Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0)
Horské smrekové lesy (9410)
Smrekovcovo-limbové lesy (9420)
Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0)
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0)
Dealpínske travinnobylinné porasty (6190)
Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140)
Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120)
Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160)
Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130)

Druhy európskeho významu:
Rastliny
Grimaldia trojtyčinková (Mannia triandra)
Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)
Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)
Cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense)
Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
Klinček lesklý (Dianthus nitidus)
Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)
Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

Bezstavovce
Pimprlík mokraďný (Vertigo angustior)
Fúzač alpský (Rosalia alpina)
Fúzač karpatský (Pseudogarotina excellens)
Bystruška potočná (Carabus variolosus)
Kováčik fialový (Limoniscus violaceus)
Plocháč červený (Cucujus cinnaberinus)
Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
Rhysodes sulcatus
Mlynárik východný (Leptidea morsei)
Modráčik bahniskový (Maculinea nausithous)
Ohniváčik veľký (Lycaena dispar)
Priadkovec trnkový (Eriogaster catax)
Spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria)
Klinovka hadia (Ophiogomphus cecilia)

Stavovce
Hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus)
Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
Mlok karpatský (Triturus montandoni)
Netopier brvitý (Myotis emarginatus)
Netopier obyčajný (Myotis myotis)
Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)
Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)
Podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum)
Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus)
Hraboš tatranský (Microtus tatricus)
Medveď hnedý (Ursus arctos)
Rys ostrovid (Lynx lynx)
Vlk dravý (Canis lupus)
Vydra riečna (Lutra lutra)