01 02 03 03

Správa Národného parku Veľká Fatra

Štátna ochrana prírody SR - Správa Národného parku Veľká Fatra je štátna odborná organizácia, ktorá pôsobí v Turčianskom a Liptovskom regióne. Jej úlohou je zabezpečovanie odbornej činnosti ochrany prírody a krajiny.

Z činnosti Správy:

 • spracováva odborné stanoviská pre rozhodovaciu činnosť orgánov ochrany prírody
 • spracováva projekty ochrany chránených území a druhov
 • monitoruje stav a zmeny prírodných ekosystémov a zabezpečuje opatrenia na udržanie a zlepšenie ich ekologickej stability
 • obstaráva a vedie dokumenty o chránených územiach a druhoch
 • vedie štátny zoznam
 • vykonáva prieskum a výskum chránených území a druhov
 • zabezpečuje praktickú starostlivosť o chránené územia a druhy vrátane štátneho dozoru
 • koordinuje činnosť členov stráže prírody
 • vytvára informačný systém v ochrane prírody a krajiny
 • zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci
 • zabezpečuje environmentálnu výchovu, propagáciu, edičnú činnosť
 • prevádzkuje chovnú a rehabilitačnú stanicu
 • zabezpečuje hubársku poradňu