01 02 03 03

Ochrana prírody

Veľká Fatra ako jedno z najzachovalejších pohorí Slovenska bolo už v roku 1973 vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť. Už od päťdesiatych rokov minulého storočia však na jej území boli zriaďované prírodné rezervácie, najmä v zachovalých lesných komplexoch a pralesoch. V súčasnosti je v národnom parku a jeho ochrannom pásme vyhlásených 35 maloplošných chránených území na lesných, mokraďových, trávnych, či skalných biotopoch, stanovištiach vzácnych a ohrozených rastlín a živočíchov, ale aj na ochranu zaujímavých a cenných morfologických javov a jaskýň.

V roku 2002 bol Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 140 z 27. marca. 2002 a s účinnosťou od 1. apríla 2002 zriadený náš najmladší Národný park Veľká Fatra s výmerou samotného územia 40 371 ha a výmerou ochranného pásma 26 132 ha.

Po vstupe do Európskej únie bola Veľká Fatra zaradená do celoeurópskej sústavy chránených území NATURA 2000 ako Územie európskeho významu a Chránené vtáčie územie.

Podľa zákona NR SR 543/2002 Z.z. v v znení neskorších predpisov, je v národných parkoch ochrana prírody nadradená nad všetky ostatné činnosti a preto tu platí prísnejší 3. stupeň ochrany, ktorý reguluje a obmedzuje niektoré ľudské aktivity.

O národný park sa stará Štátna ochrana prírody - Správa Národného parku Veľká Fatra. Sídli vo Vrútkach. Jej pracovníci sa venujú výskumu, praktickej ochrane a environmentálnej výchove. Bližšie informácie nájdete v časti Správa NP.