01 02 03 03

Chránené vtáčie územie SKCHVÚ033 Veľká Fatra

Rozloha: 60 480 ha
Okresy: Banská Bystrica, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice

Jedno z 5 najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov:
Ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)
Ďateľ čierny (Dryocopus martius)
Ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus)
Jariabok hôrny (Bonasa bonasia)
Kuvik kapcavý (Aegolius funereus)
Kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum)
Lelek lesný (Caprimulgus europaeus)
Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)
Muchárik červenohrdlý (Ficedula parva)
Orol skalný (Aquila chrysaetos)
Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
Tetrov hôľniak (Tetrao tetrix)
Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)

Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov:
Bocian čierny (Ciconia nigra)
Sova dlhochvostá (Strix uralensis)
Včelár lesný (Pernis apivorus)
Výr skalný (Bubo bubo)