Výzva na podávanie projektu “Aby Vihorlat ostal Vihorlatom”

Posted on

Oblasť realizácie:
Len územia v CHKO Vihorlat, hlavne v oblasti Morského oka, Sninského kameňa, Vihorlatu

Oprávnený žiadateľ:
Žiadateľ musí byť
– vlastník alebo užívateľ pozemku, kde sa budú vykonávať aktivity a musí deklarovať, že územie obhospodaruje minimálne 2 roky pred podaním žiadosti a minimálne 2 roky po podpise zmluvy
– obce, ktorých katastrálne územie zasahuje do CHKO Vihorlat
– NGO, resp. záujmové združenia pôsobiace v území CHKO Vihorlat

Ciele:
Zabezpečenie a vytváranie podmienok pre rozvoj v oblasti ekoturizmu a manažmentové opatrenia lúčnych spoločenstiev.

Priority:
1. Zabezpečenie a vytváranie podmienok pre rozvoj v oblasti ekoturizmu
2. Udržiavanie (manažment) lúčnych spoločenstiev

Oprávnené aktivity:
– Obnova a vylepšenie existujúcich turistických chodníkov – obnova a doplnenie maľovaného značenia, orientačných prvkov (smerovky a pod.), drobných turistických prvkov na chodníku (mostíky, lávky, schody, reťaze) a pod.
– Obnova a vybudovanie oddychovej a rekreačnej infraštruktúry na existujúcich turistických chodníkoch (odpočívadlá, altánky)
– Obnova a úprava verejných priestranstiev, priamo súvisiacich s turistickým chodníkom ? nástupné a koncové miesta chodníkov, informačné body na miestach s vysokou návštevnosťou turistov a pod. – v prípade manažmentových opatrení lúčnych spoločenstiev realizovať kosenie ľahkou mechanizáciou s následným odstránením biomasy
– žiadateľ môže podať len jeden projekt (aj na viac lokalít), v žiadosť však môže uviesť, že má záujem o ďalší projekt (v prípade, že bude málo uchádzačov o podporu, bude možné, aby sa jeden žiadateľ mohol uchádzať aj o ďalšie projekty)
– projekty môžu byť aj kombinované (chodníky + priestranstvá) a môžu byť zamerané na viac chodníkov v danej lokalite, resp. viac priestranstiev v danej lokalite

Kategórie výdavkov z ekonomického pohľadu:
Dohody o vykonaní práce
Zmluva o dielo
Neoprávnené výdavky: DPH, ak je žiadateľ platcom DPH

Projekt bude ukončený preberaním prác prostredníctvom preberacieho protokolu, v ktorom budú uvedené zrealizované práce, vrátane zdokumentovania stavu územia pred realizáciou aktivít a po nej. Súčasťou zhodnotenia bude vyjadrenie Správy CHKO Vihorlat o vplyve aktivity na konkrétne územia.

Oprávnená výška výdavkov:max. 3000 EUR s DPH.M
Žiadateľ zdôvodní požadovanú sumu v špecifikácii nákladov vo formulári Žiadosti (v prílohe tejto výzvy)
Požadovanú sumu budeme posudzovať podľa:
– prínosu pre rozvoj turizmu a udržiavania a manažmentu lúčnych biotopov v území CHKO Vihorlat

Konzultácie k žiadosti:
Žiadateľom odporúčame konzultovať návrh projektu s pracovníkmi S-CHKO Vihorlat pred podaním žiadosti.
Konzultácie budú žiadateľom poskytnuté na nasledovných kontaktných miestach:

Pre obsah: CHKO Vihorlat (056/6882541)
Správa NP Poloniny (057/7685615)
– Ing. Ladislav Rovňák – ladislav.rovnak@sopsr.sk
– Mgr.Ladislav Palko – ladislav.palko@sopsr.sk
– Ing.Zuzana Argalášová – zuzana.argalasova@sopsr.sk
– Ing.Gabriela Lauková – gabriela.laukova@sopsr.sk
Pre financie:
ŠOP SR – (048 / 429 99 47) Ing. Zuzana Okániková – zuzana.okanikova@sopsr.sk

Podávanie žiadostí:
Žiadosti je potrebné zaslať poštou na adresu:

Ing. Zuzana Okániková
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
Banská Bystrica, 97401

Časový priebeh:
Zverejnenie výzvy – 17. 6. 2013 na www.sopsr.sk (v časti Aktuality).
Lehota na predkladanie projektových návrhov 6 týždňov, uzávierka prijímania žiadostí je 31.7.2013
Hodnotenie projektových návrhov bude trvať 4 týždne.
Realizácia aktivít: max. 24 mesiacov

Propagácia
Úspešný žiadateľ, teda prijímateľ je povinný propagovať územie CHKO Vihorlat počas realizácie projektu. Návrh projektu musí obsahovať návrh opatrení na propagáciu územia.
Medzigeneračný prenos skúseností bude výhodou projektu.

Hodnotenie projektu: projekt bude hodnotený podľa nasledovných kritérií:
– prínos pre rozvoj ekoturizmu v CHKO Vihorlat,
– kvality realizovaných aktivít
– náročnosti realizovaných aktivít

Príloha:

Formulár žiadosti