VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV “Podpora trvalo udržateľného využívania územia a rozvoja cestovného ruchu karpatským plemenom Huculov”

Posted on

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici vyhlasuje v rámci projektu Švajčiarskeho finančného mechanizmu “Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch” výzvu na podávanie projektov na podporu rozvoja Huculskej magistrály.

Oblasť realizácie:
Biosférická rezervácia Poľana:
k.ú.: Čierny Balog, Sihla, Drábsko.
Národný park Muránska planina:
k.ú.: Pohronská Polhora, Tisovec, Muráň, Závadka nad Hronom, Heľpa, Vaľkovňa, Šumiac, Muránska Huta.
Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina:
k.ú.: Klenovec.

Oprávnený žiadateľ:
– vlastník alebo užívateľ pozemkov v uvedených k.ú.,
– obce a nimi zriadené subjekty (napr. školy) v uvedených k.ú.,
– NGO, resp. záujmové združenia z územia (napr. cirkvi), kde sa budú vykonávať aktivity, resp. ktoré majú priamy záujem v uvedených k.ú.,
– podnikatelia v cestovnom ruchu v uvedených k.ú..
Podmienky získania finančnej podpory:
1. Zaslanie projektu spracovaného podľa predpísaného projektového formulára do stanovenej doby.
2. Dodržanie stanoveného časového a finančného limitu v súlade s cieľmi programu.
3. Vyhotovenie záverečnej správy s priloženou dokumentáciou výsledkov projektu a finančná správa predložená do nasledujúcich 30 dní od ukončenia projektu, najneskôr do 30.3.2016.

Kategórie výdavkov z ekonomického pohľadu:
– zmluva o dielo,
– objednávka.

Neoprávnené výdavky:
DPH, ak je žiadateľ platcom DPH.

Oprávnená výška výdavkov:
– Maximálne 3000,- EUR s DPH. Žiadateľ odôvodní požadovanú sumu v špecifikácii nákladov vo formulári Žiadosti (v prílohe tejto výzvy).

Konzultácie k žiadosti:
Žiadateľom odporúčame konzultovať návrh projektu s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky pred podaním žiadosti.

Konzultácie budú žiadateľom poskytnuté na nasledujúcich kontaktných miestach:
ŠOP SR, Horná Strieborná 22, Banská Bystrica:
RNDr. Zuzana Švantnerová, zuzana.svantnerova@sopsr.sk, 0903 298 427, 048 42 999 47
Mgr. Andrea Mikulová, andrea.mikulova@sopsr.sk, 048 42 999 47

Podávanie žiadostí:
Žiadosti je potrebné zaslať poštou na adresu:
RNDr. Zuzana Švantnerová
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica

Časový priebeh:
– Zverejnenie výzvy – 21.07.2015 na www.sopsr.sk (v časti Aktuality).
– Lehota na predkladanie projektových návrhov je 3 týždne, uzávierka prijímania žiadostí – 07.08.2015.
– Hodnotenie projektových návrhov bude prebiehať 10.-12.8.2015.
– Vyhodnotenie projektových návrhov bude zverejnené 13.8.2015 na www.sopsr.sk (v časti Aktuality).
– Realizácia aktivít: maximálne 6 mesiacov, najneskôr do 29.2.2016.

Propagácia:
Úspešný žiadateľ, resp. prijímateľ je povinný propagovať územia Národného parku Muránska planina počas realizácie projektu. Návrh projektu musí obsahovať plán opatrení na propagáciu územia. Medzigeneračný prenos skúseností bude výhodou projektu.

Príloha: Formulár žiadosti.