Menu

Úvod

Bociany

Aktuality

Pripravujeme

Prírodné pomery

BR Slovenský kras

Územná ochrana

Dokumenty

Environmentálna výchova

Náučné chodníky

Fotogaléria

Kontakty

 

Partneri

ŠOP SR

SSJ

SON

SOS/Birdlife Slovensko

Aggtelekský národný park

Územná ochrana


Maloplošné chránené územia

Zvýšená pozornosť je venovaná vzácnym biotopom, ohrozeným spoločenstvám, resp. špecifickým lokalitám. Pre tieto platí najprísnejší režim ochrany. Sú to rozlohou menšie územia, ktoré sú z hľadiska ochrany prírody najcennejšie a sú dôležité z vedecko - výskumnných dôvodov.

Ďalšie podrobnosti...

 


Územia európskeho významu

Za územie európskeho významu (ÚEV)je možné vyhlásiť územie, na ktorom sa nachádzajú biotopy európskeho významu, alebo druhy európskeho významu

Ďalšie podrobnosti...

 


Chránené vtáčie územia

Biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územie (CHVÚ) (§ 26 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

Ďalšie podrobnosti...

 


Späť