Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kuchynská hornatina
Kód územia:SKUEV0276
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:3274,960 ha
Správca územia:Správa CHKO Malé Karpaty
Katastrálne územia :Kuchyňa, Modra, Pernek, Pezinok
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
9150 Vápnomilné bukové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fuzáč alpskýRosalia alpina
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
podkovár malýRhinolophus hipposideros
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR