Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Belianske lúky
Kód územia:SKUEV0144
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:97,669 ha
Správca územia:Správa TANAP
Katastrálne územia :Spišská Belá
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6410 Bezkolencové lúky
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Vertigo angustior
Vertigo geyeriNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR